มี หุ้น ตัวเลือก - หนี้สิน หรือ ส่วนได้เสีย

มี หุ้น ตัวเลือก - หนี้สิน หรือ ส่วนได้เสีย

Bollinger   วง - เบี่ยงเบน มาตรฐาน
Forexlines - v3
Forex   สัญญาณ บริการ ผู้ให้บริการ การตรวจทาน


Forex- is- ผิดกฎหมาย ใน ประเทศมาเลเซีย Binary ตัวเลือก ใส่ และ โทร Binary ตัวเลือก กลยุทธ์ ฟอรั่ม Binary ตัวเลือก ต่ำ ขั้นต่ำ การลงทุน Forex- รุนแรง - Scalper ซื้อขาย ระบบ Forex- ksh -usd

ผู้ถือหุ้น 039 ส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น 039 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นมักเรียกว่ามูลค่าทางบัญชีของ บริษัท และมาจากสองแหล่งหลัก แหล่งที่มาแรกและที่เป็นต้นฉบับคือเงินที่ลงทุนใน บริษัท เดิมพร้อมกับการลงทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ส่วนที่สองมาจากกำไรสะสมที่ บริษัท สามารถสะสมได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ในกรณีส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่มีอายุมากกว่าที่เคยทำธุรกิจเป็นเวลาหลายปีส่วนของกำไรสะสมเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด บริษัท ทุนชำระแล้วจะจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ด้วยทุนซึ่ง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมจากการออกตราสารหนี้และหนี้สินอื่น ๆ ส่วนของทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถดูได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท ได้แก่ สินทรัพย์รวมหักหนี้สินรวมจำนวนดอกเบี้ยที่เป็นของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของ บริษัท นักลงทุนอาจจะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ในขณะที่หุ้นทุนดังกล่าวเรียกว่าทุนที่เรียกชำระแล้วซึ่งเป็นแหล่งที่มาพื้นฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนเงินทุนที่ชำระแล้วจากนักลงทุนแต่ละรายกำหนดสัดส่วนการเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นของนักลงทุน กำไรสะสมกำไรสะสมเป็นรายได้สุทธิของ บริษัท จากการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ถือหุ้นและถือโดย บริษัท เป็นเงินทุนเพิ่ม กำไรสะสมจึงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด แต่กลับลงทุนกลับคืนสู่ บริษัท กำไรสะสมจะสะสมและเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก บริษัท ยังคงมีส่วนแบ่งกำไรหลังจากเงินปันผลในแต่ละปี ในบางกรณีจำนวนเงินสะสมของกำไรสะสมจะเกินจำนวนทุนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและในที่สุดจะสามารถกลายเป็นแหล่งทุนหลักของผู้ถือหุ้น หุ้นของ บริษัท เงินทุนอาจคืนทุนบางส่วนออกจากส่วนของผู้ถือหุ้นคืนแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อฝ่ายบริหารไม่สามารถใช้เงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ได้ในรูปแบบที่อาจส่งผลตอบแทนที่ดีที่สุด การแลกเปลี่ยนทุนครั้งนี้ระหว่าง บริษัท กับผู้ถือหุ้นเป็นที่รู้จักกันว่าการซื้อหุ้นคืน หุ้นที่ซื้อคืนโดย บริษัท จะกลายเป็นหุ้นซื้อคืนและค่าเงินดอลลาร์ของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีที่เรียกว่าหุ้นทุนซื้อคืนซึ่งเป็นบัญชีที่หักล้างกับบัญชีเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วและกำไรสะสม หุ้นทุนซื้อคืนสามารถนำออกขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อเมื่อ บริษัท ต้องการเพิ่มทุนมากขึ้น BREAKING DOWN Equity โดยทั่วไปความหมายของส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถแสดงด้วยสมการทางบัญชี: Equity Assets - หนี้สิน แต่เนื่องจากความหลากหลายของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่คำนิยามที่เรียบง่ายนี้อาจมีความหมายที่ต่างออกไปบ้างเมื่อพูดถึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำนิยามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับรูปแบบต่างๆของส่วนได้เสีย: 1. หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งอาจอยู่ใน บริษัท เอกชน (ไม่ใช่การซื้อขายแก่สาธารณชน) ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า private equity 2. ในงบดุลของ บริษัท จำนวนเงินทุนที่เจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) จ่ายรวมกับกำไรสะสม (หรือขาดทุน) เรียกอีกอย่างว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 3. ในบริบทของการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาคาของหลักทรัพยในบัญชีหลักประกันหักดวยการกูยืมจากนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 4. ในบริบทของอสังหาริมทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดปัจจุบันยุติธรรมของทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เจ้าของยังคงค้างชำระในการจำนอง เป็นจำนวนเงินที่เจ้าของจะได้รับหลังจากการขายทรัพย์สินและการจ่ายเงินออกจำนอง เรียกอีกอย่างว่ามูลค่าทรัพย์สินจริง 5. ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนหุ้น (หุ้น) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลัก ๆ อีกทั้งมีรายได้คงที่ (bond) และ cashcash equivalent ซึ่งใช้ในการวางแผนการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการสำหรับนักลงทุน 6. เมื่อธุรกิจล้มละลายและต้องเลิกกิจการ จำนวนเงินที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) หลังจากที่กิจการได้จ่ายคืนเจ้าหนี้ นี่คือส่วนที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่มักเรียกว่ากรรมสิทธิ์ แต่เรียกว่าทุนความเสี่ยงหรือทุนทรัพย์ คำที่มีความหมายขึ้นอยู่กับบริบทอย่างมาก ในด้านการเงินโดยทั่วไปคุณสามารถคิดว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ใด ๆ หลังจากหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นได้รับการจ่ายเงิน ตัวอย่างเช่นรถยนต์หรือบ้านที่ไม่มีหนี้ค้างชำระถือว่าเป็นเจ้าของทั้งหมดเนื่องจากสามารถขายสินค้าเป็นเงินสดได้โดยไม่มีภาระหนี้ระหว่างเจ้าของและการขาย หุ้นเป็นตราสารทุนเพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ใน บริษัท แม้ว่าการเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปไม่ได้มาพร้อมกับหนี้สิน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่รูปแบบส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีหัวข้อร่วมกันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นคือมูลค่าของสินทรัพย์หลังจากหักมูลค่าหนี้สินแล้ว หนึ่งสามารถกำหนดส่วนได้เสียของธุรกิจโดยการกำหนดมูลค่าของ (factoring ในที่ดินใด ๆ ที่เป็นเจ้าของอาคารสินค้าทุนสินค้าคงคลังและรายได้) และหักหนี้สิน (รวมถึงหนี้และค่าใช้จ่าย) ตัวอย่างของ Deriving Equity ตัวอย่างเช่นสมมติว่า Jeff เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และต้องการกำหนดส่วนของธุรกิจของเขา เขาประเมินว่ามูลค่าของทรัพย์สินตัวเองเป็น 4 ล้านมูลค่ารวมของอุปกรณ์โรงงานของเขาเป็น 2 ล้านมูลค่าปัจจุบันของสินค้าคงคลังและวัสดุสิ้นเปลืองของเขา (ประมวลผลและยังไม่ได้ประมวลผล) เป็น 1 ล้านบาทและมูลค่าของลูกหนี้ของเขาคือ 1 ล้าน . นอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าเขาเป็นหนี้ 1 ล้านเหรียญสำหรับเงินกู้ที่เขานำออกมาเพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานว่าเขาเป็นหนี้คนงานของเขา 500,000 รายและเขาเป็นหนี้ผู้จัดหาชิ้นส่วน 500,000 ชิ้นสำหรับชิ้นส่วนที่เขาได้รับแล้ว ในการคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นเจฟฟ์จะหักหนี้สินทั้งหมดของ บริษัท ออกจากมูลค่ารวมของธุรกิจโดยรวมดังนี้หนี้สินรวม (4M 2M 1M 1M) (1M 0.5M 0.5M) 8M - 2M 6 ล้าน บริษัท ผลิต Jeffs, แล้วมีมูลค่า 6 ล้าน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่ส่วนได้เสียจะเป็นลบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์น้อยกว่ามูลค่าหนี้สินของสินทรัพย์นั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท มักจะเปลี่ยนแปลงไปและด้วยเหตุผลหลายประการ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์เทียบกับมูลค่าหนี้สินค่าเสื่อมราคาและการซื้อหุ้นคืน ส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญเพราะเป็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นที่ลงทุน นักลงทุนที่ถือครองหุ้นใน บริษัท มักสนใจในส่วนของตนใน บริษัท ซึ่งแสดงโดยหุ้นของตน อย่างไรก็ตามส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของตนเองจะต้องเป็นห่วง บริษัท การเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ จะทำให้เกิดผลกำไรจากเงินทุนสำหรับผู้ถือหุ้น และเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผลประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ บริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง ส่วนของผู้ถือหุ้นในบ้านมีความสำคัญมากด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือบ้านเกิดจากการชำระเงินที่ทำขึ้นจากการจำนอง (รวมถึงเงินดาวน์) และจากการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน เหตุผลที่บ้านส่วนใหญ่เป็นห่วงสำหรับหลาย ๆ คนว่ามักเป็นแหล่งที่มาของหลักประกันส่วนบุคคลมากที่สุด (มักเรียกว่าจำนองที่สอง) หรือบรรทัดเครดิตส่วนของบ้าน เมื่อพยายามหามูลค่าของสินทรัพย์ในการคำนวณส่วนได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าสินทรัพย์เหล่านี้อาจรวมถึงสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ชอบชื่อเสียงของ บริษัท และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านปีของการโฆษณาและการพัฒนาฐานลูกค้า แบรนด์ของ บริษัท เองสามารถมารับค่าโดยธรรมชาติ แนวคิดนี้มักถูกเรียกว่าแบรนด์ที่ใช้วัดมูลค่าของแบรนด์ที่เทียบกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั่วไปหรือร้านค้า ตัวอย่างเช่นคนจำนวนมากจะเข้าถึง Coca-Cola (KO) หรือ Pepsi (PEP) ก่อนที่จะซื้อแบรนด์ Cola Store เพราะคุ้นเคยกับรสชาติหรือชอบ ถ้าขวดโคโลมูลค่าประมาณ 2 ลิตรมีค่าใช้จ่าย 1 ขวดและโคคา - โคล่า 2 ลิตรจะมีค่าใช้จ่าย 2 ในกรณีนี้โค้กมีส่วนของตราสินค้าเท่ากับ 1 เช่นเดียวกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นค่าลบ ผู้คนยินดีที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั่วไปหรือร้านค้ามากกว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ส่วนแบ่งแบรนด์เชิงลบเป็นของหายากและโดยทั่วไปเกิดขึ้นเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีเช่นในกรณีของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือภัยพิบัติการรายงานทางการเงินสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงาน: หนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้นอ้างอิงบทความนี้: Barth, M.E Hodder, L.D. Stubben, S.R. Rev บัญชี Stud (2013) 18: 642. doi: 10.1007s11142-013-9230-2 การศึกษานี้พยายามที่จะกำหนดว่าตัวเลือกหุ้นพนักงานลักษณะสำคัญของหนี้สินหรือตราสารทุน สอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิเราพบว่าความเสี่ยงของหุ้นสามัญและผลตอบแทนที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับขอบเขตที่ บริษัท มีตัวเลือกหุ้นพนักงานที่โดดเด่นซึ่งตรงข้ามกับความสัมพันธ์กับหนี้สิน นอกจากนี้เรายังพบข้อมูลต่อไปนี้ (1) สมาคมมีความเป็นบวกสำหรับ บริษัท ที่มีทางเลือกใหม่และมีผลเสียน้อยลงสำหรับ บริษัท ที่มีทางเลือกที่มีระยะเวลาที่เหลืออีกต่อไปจนครบกำหนดซึ่งบ่งชี้ว่าพนักงานบางส่วนมีลักษณะคล้ายคลึงกับหนี้สิน (2) การวัดมูลคายกเวนการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิเปนสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธที่ดีขึ้นกับความเสี่ยงจากการถือหุนทั่วไปมากกวา (3) ความอ่อนไหวของมูลค่าหุ้นของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสะท้อนได้จากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่ตรงกับมูลค่าความรับผิด นอกจากนี้เรายังพบว่าความแตกต่างในหนี้สินหนี้สินของพนักงานมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะมากกว่าหุ้นสามัญ ผลการวิจัยของเราไม่สอดคล้องกับการจัดประเภทตัวเลือกหุ้นของพนักงานเป็นหนี้สินในการรายงานทางการเงินหากการจำแนกเป็นไปตามทิศทางของข้อเรียกร้องที่มีความเสี่ยงของหุ้นสามัญและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าทางเลือกต่างๆทำหน้าที่คล้ายคลึงกับประเภทอื่น ๆ ตัวเลือกหุ้นของพนักงานการกำหนดราคาประกันหนี้สินเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น JEL Classification อ้างอิง Aboody, D. (2006) การอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการบัญชีสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงานที่ดีที่สุดคือการสะท้อนราคาตลาดของการทบทวนการศึกษาทางการบัญชี 11. 247251 CrossRef Google Scholar Aboody, D. Barth, M. E. Kasznik, R. (2004) ค่าชดเชย SFAS 123 และค่าตลาดตราสารทุน การตรวจสอบบัญชี 79 251275 CrossRef Google Scholar Aboody, D. Barth, M. E. Kasznik, R. (2006) บริษัท ทำกำไรน้อยกว่าค่าชดเชยหุ้นตามตัวเลือกที่เปิดเผยภายใต้ SFAS 123 Review of Accounting Studies, 11 429461. CrossRef Google Scholar Ball, R. Sadka, G. amp Sadka, R. (2009). รายได้รวมและราคาสินทรัพย์ วารสารวิชาการการบัญชี, 47 (5), 10971133 CrossRef Google Scholar Balsam, S. (1994) การขยายแนวทางการบัญชีสำหรับการเพิ่มมูลค่าหุ้นของหุ้นให้แก่พนักงาน ขอบเขตการบัญชี 8. 5260 Google Scholar Barth, M.E. บีเวอร์, ว. วชิรเอช. แอลป์ว. วชิรโรเบิร์ต (1998) บทบาทของการประเมินมูลค่าตราสารทุนและรายได้สุทธิในรูปของความสัมพันธ์ทางการเงิน วารสารเศรษฐศาสตร์บัญชี, 25 134. CrossRef Google Scholar Barth, M. Hodder, L. D. Stubben, R. R. (2008). การบัญชีที่เป็นธรรมสำหรับหนี้สินและความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ การตรวจทานบัญชี 83 (3), 629664 CrossRef Google Scholar Barth, M. Konchitchki, Y. amp Landsman, W. R. (2013) ต้นทุนของความโปร่งใสของเงินทุนและรายได้ วารสารเศรษฐศาสตร์บัญชี, 55 206224 CrossRef Google Scholar Bartov, E. Mohanram, P. amp Nissim, D. (2007) ดุลยพินิจของผู้จัดการและปัจจัยทางเศรษฐกิจของตัวแปรความผันผวนที่เปิดเผยสำหรับประเมินค่า ESOs ทบทวนการศึกษาบัญชี 12 (1), 155179 CrossRef Google Scholar Beaver, W. Kettler, P. amp Scholes, M. (1970) ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่กำหนดโดยตลาดและการกำหนดความเสี่ยงทางบัญชี การทบทวนด้านบัญชี 4. 654681 Google Scholar Black, F. amp Scholes, M. (1973) ราคาของตัวเลือกและหนี้สินของ บริษัท วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 81 (3), 637 CrossRef Google Scholar Botosan, C. amp Plumlee, M. (2005) การประเมินพร็อกซีทางเลือกสำหรับความเสี่ยงที่คาดไว้ การตรวจทานบัญชี 80 (1), 2153 CrossRef Google Scholar Carpenter, J. (2000) การชดเชยตัวเลือกเพิ่มความเสี่ยงในการบริหารจัดการวารสารการเงิน 55 (5), 23112331 CrossRef Google Scholar Carrizosa, R. (2010) นักลงทุนในตลาดประเมินผลทางเศรษฐกิจของหนี้แปลงสภาพ กระดาษรายงาน. มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก Cheng, C. S. A. Liu, C. Z. Newberry, K. Reichelt, K. J. (2007) หุ้นบุริมสิทธิควรจัดประเภทเป็นหนี้สินหลักฐานจากต้นทุนโดยนัยของหุ้นทุน กระดาษรายงาน. Louisana State University Cheng, C. S. A. Liu, C. Z. Reichelt, K. J. (2011) การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ขององค์ประกอบความเสี่ยงและหนี้สิน กระดาษรายงาน. Louisana State University Clark, M. W. (1993) ทฤษฎีเอนทิตี้ทฤษฎีโครงสร้างทุนสมัยใหม่และความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน บัญชี Horizons, 7 (3), 1431 Google Scholar Coles, J. Daniel, N. amp Naveen, L. (2006) แรงจูงใจในการบริหารจัดการและการเสี่ยงภัย วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 79 431468 CrossRef Google Scholar Core, J. amp Guay, W. (2001) แผนการเลือกหุ้นสำหรับพนักงานที่ไม่เป็นผู้บริหาร วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 61 (2), 253287 CrossRef Google Scholar Core, J. Guay, W. amp Larcker, D. (2008) พลังแห่งปากกาและค่าตอบแทนผู้บริหาร วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 88 (1), 133. CrossRef Google Scholar Daves, P. amp Ehrhardt, M. (2007) หลักทรัพย์แปลงสภาพตัวเลือกหุ้นของพนักงานและต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น The Financial Review, 42 (2), 267288 CrossRef Google Scholar DeFusco, R. Johnson, R. amp Zorn, T. (1990) ผลกระทบของการเลือกแผนการบริหารหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ วารสารการเงิน 45 (2), 617628. CrossRef Google Scholar Fama, E. amp French, K. (1993) ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผลตอบแทนของหุ้นและพันธบัตร วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 33 (1), 356. CrossRef Google Scholar Financial Accounting Committee (FASC) (2001) การประเมินของ FASBs ที่นำเสนอการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะของหนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทั้งสองอย่าง บัญชี Horizons, 15 (4), 387400. CrossRef คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีมาตรฐาน Google Scholar (1985) งบการเงินการบัญชี 6 องค์ประกอบของงบการเงิน Norwalk, CT: FASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน Google Scholar (1990) การแยกหนี้สินและตราสารทุนและการบัญชีสำหรับตราสารที่มีลักษณะเฉพาะของทั้งสองฝ่าย Norwalk, CT: บันทึกข้อตกลง FASB, FASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน Google Scholar (2007) มุมมองเบื้องต้น: เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะของส่วนของผู้ถือหุ้น บัญชีการเงินเลขที่ 1550100 Norwalk, CT: FASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน Google Scholar (2010) งบการเงินการบัญชี กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน 8 Norwalk, CT: FASB Google Scholar Galai, D. (1989) หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิและการบัญชีสำหรับผู้ถือหุ้น วารสารการบัญชี 27 (2), 313315 CrossRef Google Scholar Galai, D. amp Schneller, M. (1978) การกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิและมูลค่าของกิจการ วารสารการเงิน 33. 13331342 CrossRef Google Scholar Gow, I. Ormazabal, G. amp Taylor, D. (2010) การแก้ไขการพึ่งพาภาคตัดขวางและช่วงเวลาในการวิจัยทางบัญชี การตรวจทานบัญชี 85 (2), 483512 CrossRef Google Scholar Hamada, R. (1969) การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนความสมดุลของตลาดและการเงินของ บริษัท วารสารการเงิน 24 (1), 1331 CrossRef Google Scholar Hamada, R. (1972) ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท ต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบของหุ้นสามัญ วารสารการเงิน 27 (2), 435452 CrossRef Google Scholar Hanlon, M. Rajgopal, S. amp Shevlin, T. (2004) หลักฐานตัวอย่างขนาดใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกหุ้นกับการเสี่ยง เอกสารการทำงานจาก University of Washington papers.ssrnsol3papers.cfmabstractid427260 Hillegeist เอส. คีดอี. เคซีพี. แอมป์ Lundstedt เคกรัม (2547) ได้ การประเมินความน่าจะเป็นของการล้มละลาย ทบทวนการศึกษาทางการบัญชี 9. 534. CrossRef Google Scholar Hopkins (ประธานและผู้ร่วมทุนหลัก), P. Botosan, C. Bradshaw (ผู้ร่วมเขียนร่วม), M. Callahan, C. Ciesielski, J. Farber, D. et al. (2009) การตอบสนองต่อมุมมองเบื้องต้นของ FASB เกี่ยวกับตราสารทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะของแฟ้มตราสารทุน 1550100. 2008 Horizons (การบัญชี) 23 (1), 85100 CrossRef Google Scholar Hull, J. amp White, A. (2003) การบัญชีสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงาน เอกสารการทำงานของ University of Toronto rotman.utoronto.ca Ingersoll, J. (1977) การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่อาจเกิดขึ้น วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน, 4 (3), 289321. CrossRef Google Scholar คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (2003) มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 32 เครื่องมือทางการเงิน: การนำเสนอ ลอนดอนสหราชอาณาจักร: คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากล Google Scholar (2004) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 2 การจ่ายตามหุ้น ลอนดอนสหราชอาณาจักร: คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ Google Scholar Jegadeesh, N. amp Titman, S. (1993) กลับไปซื้อผู้ชนะและขายขาดทุน: นัยสำหรับประสิทธิภาพของตลาดหุ้น วารสารการเงิน 48 6591. CrossRef Google Scholar Kirschenheiter, M. Mathur, R. amp Thomas, J. (2004). การบัญชีสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงาน บัญชี Horizons, 18 (2), 135156 CrossRef Google Scholar Lambert, R. A. Larcker, D. F. amp Verrecchia, R. E. (1991) ข้อควรพิจารณาในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของ บริษัท วารสารการบัญชี, 29 (1), 129149. CrossRef Google Scholar Landsman, W. Peasnell, K. Pope, P. amp Yeh, S. (2006) วิธีการในการบัญชีสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงานที่ดีที่สุดสะท้อนถึงราคาตลาดการทบทวนการบัญชีการศึกษา, 11 203245 CrossRef Google Scholar Li, F. amp Wong, F. (2005) ตัวเลือกหุ้นของพนักงานการประเมินมูลค่าหุ้นและการประเมินมูลค่าของทุนสนับสนุนทางเลือกโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ วารสารวิชาการการบัญชี, 43 (1), 97131 CrossRef Google Scholar Maines, L. Bartov, E. Beatty, A. Bot Botosan, C. (2004) การประเมินผลของ IASBs เสนอข้อกำหนดด้านบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการชำระเงินโดยใช้หุ้น บัญชี Horizons, 18 (1), 6576 CrossRef Google Scholar Merton, R. C. (1974) เกี่ยวกับการกำหนดราคาของหนี้ของ บริษัท : โครงสร้างความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย วารสารการเงิน 29 449470 Google Scholar Modigliani, F. amp Miller, M. H. (1958) ค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นการเงินของ บริษัท และทฤษฎีการลงทุน American Economic Review, 48 (3), 261297 Google Scholar Modigliani, F. amp Miller, M. H. (1963) ภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้นทุนทุน: การแก้ไข American Economic Review, 53 (3), 433443 Google Scholar Noreen, E. amp Wolfson, M. (1981) แบบจำลองการคิดราคาดุลยภาพและการบัญชีสำหรับตัวเลือกหุ้นผู้บริหาร วารสารการบัญชี, 19 (2), 384398 CrossRef Google Scholar Ohlson, J. amp Penman, S. (2005) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น: การบัญชีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานของ บริษัท จดทะเบียนโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อตัวเลือกการชดเชยพนักงาน กระดาษทำงาน, Columbia Business School ศิษยาภิบาล, L. amp Veronesi, P. (2003) การประเมินราคาหุ้นและการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำไร วารสารการเงิน 58 (5), 17491789 CrossRef Google Scholar Rajgopal, S. amp Shevlin, T. (2002) หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการชดเชยตัวเลือกหุ้นและการเสี่ยง วารสารวิชาการและเศรษฐศาสตร์ 33 145171. CrossRef Google Scholar Robichek, K. Amers, S. (1966) ปัญหาในทฤษฎีโครงสร้างทุนที่เหมาะสม วารสารการวิเคราะห์ทางการเงินและเชิงปริมาณ 1 (2), 135 CrossRef Google Scholar Rubinstein, M.E. (1973) การสังเคราะห์ความแปรปรวนของทฤษฎีทางการเงินของ บริษัท วารสารการเงิน, 28 (1), 167181 CrossRef Google Scholar Sacho, Z. amp Oberholster, J. (2005) IASB ควรพิจารณาวันที่ใช้สิทธิสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติโดดเด่น Meditari Accountancy Research, 13 (2), 89106 CrossRef Google Scholar Schultz, G. amp Trautmann, S. (1994) ความทนทานของการประเมินมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิแบบเลือก วารสารการเงินการธนาคาร, 18 (5), 841859 CrossRef Google Scholar Terando, W. Shaw, W. amp Smith, D. (2007) การประเมินและการจัดประเภทของเงินสดและหุ้นที่ออกโดย บริษัท ทบทวนการคลังและการบัญชีเชิงปริมาณ 29 (3), 223240 CrossRef Google Scholar Ukhov, A. (2004) การกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใช้ตัวแปรที่สามารถสังเกตได้ วารสารการวิจัยทางการเงิน, 27 (3), 329339. CrossRef Google Scholar Williams, M. amp Rao, R. (2006) ตัวเลือกหุ้นของ CEO และความเสี่ยงจากส่วนของผู้ถือหุ้น วารสารการเงินการบัญชี Business Finance, 33 (1), 2649 CrossRef Google Scholar ข้อมูลลิขสิทธิ์ Springer ScienceBusiness Media New York 2013 ผู้เขียนและ บริษัท ในเครือ Mary E. Barth 1 ผู้เขียนอีเมล Leslie D. Hodder 2 Stephen R. Stubben 3 1. Stanford University Stanford USA 2. Indiana University Bloomington USA 3. มหาวิทยาลัย North Carolina ที่ Chapel Hill Chapel Hill USA เกี่ยวกับบทความนี้
HDFC -forex- สาขา นิวเดลี
Forex   ซื้อขาย ระบบ ปี 2015