Dreptului -la- หุ้น ตัวเลือก แผน

Dreptului -la- หุ้น ตัวเลือก แผน

Forex- สด ชาร์ต ฟรี
Forex- แผนภูมิ รูปแบบ ตัวบ่งชี้ ฟรีดาวน์โหลด
ที่ดีที่สุดใน เวลา โซน สำหรับ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย


Forex- น้ำมันดิบ สด ราคา Forex- italia - Tasse Forex- ทำนาย - ตัวบ่งชี้ - MT4 Do- Bollinger วง - ทาสี ภาคผนวก โบรกเกอร์ -forex- terbaik -di- อินโดนีเซีย Forex -on- Facebook

Codul งบประมาณปี 2015 ข้อความ publicat n M.Of. อัล Romniei n vigoare de la 01.01.2016 เอกสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ยังไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Lege5 care permite accesul la orice form actualizat. Pagina 1 din 58 รูปแบบปัจจุบันของเนื้อหา TITLUL I Dispoziii generale CAPITOLUL I Scopul และการทำ Cuprindere Codului financial Jurispruden (1) Art. 1 - Scopul i sfera de cuprindere Codului ทางการเงิน Jurispruden (33), อ้างถึง nri (2) (1) การเรียกเก็บเงินที่สำคัญ: การดำเนินการตามกฎหมาย, การจัดเก็บภาษีและการสนับสนุนทางสังคม. 2 alin (2) การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพอากาศที่ผิดกฎหมายสภาพภูมิอากาศของประเทศ bugetului, ความผิดพลาดทางสังคม, ความผิดพลาดในการทำงาน, การจัดการกับปัญหาทางอากาศ, ปัญหาที่เกิดขึ้น, ปัญหาที่เกิดขึ้น, การทำความสะอาด, การบำรุงรักษา, การดูแล, การบำรุงรักษา, contribuii sociale modul de i i plat a acestora procedura de modificare acestor impozite, taxe i contribuii sociale. ฉันได้รับการยอมรับว่า การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้และให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้โดยอนุโลม (2) (2) กฎหมายแรงงาน (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายอาญาทางกฎหมาย Jurispruden (16) (3) Dac orice prevedere a presentului cod contravine unei prevedi unui tratat la care Romnia este parte, se aplic prevederea acelui tratat. ดังนั้นจึงควรให้คำแนะนำแก่ท่าน Jurispruden (33) (4) Orice msur de natur การดูแลทางการคลัง constituie ajutor เดอ stat se acord potrivit dispoziiilor legale n vigoare privat ajutorul de stat Puneri n aplicare (1), Jurispruden (16) ศิลปะ. (2) (2) (2) (5) d) impozitul pe veniturile (2) ขาพเจาไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล (1) (ฉ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (6) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ) a) การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางสังคม (b) การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ฉบับที่ 1) ค) ที่ปรึกษาทางกฎหมายมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีดังกล่าว bugetului Fondului naional unic เดอ asigurri sociale de sntate d) การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นผู้ทรงรอบรู้ในเรื่องนี้ bugetului asigurrilor pe ntru omaj e) มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยบังเอิญในขณะที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้โดยชอบด้วยความผิดลหุโทษทางเพศ (กิตติกรรมประกาศ) ให้การรับรองว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 4 DIN เลขที่ 2002006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile ulterioare CAPITOLUL II การประยุกต์ใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการเงิน (10) ศิลปะ 3. สรุปสาระสำคัญของรายงาน (74), อ้างถึง (1) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กจ. (3), ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ (3) ข) การรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย, การดูแลโดยนัย, ความตกลงระหว่างประเทศ, ความตกลงระหว่างประเทศ การตัดสินใจของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ค.ศ. ) (ค.ศ. ) justeea impunerii หลังจาก echitatea งบประมาณ asigur ca sarcina การคลัง fiecrui contribuabil s fie เสถียรภาพ pe baza puterii contributive, respectiv n funcie de mrimea veniturilo (1) d) eficiena impunerii asigur niveluri คล้ายคลึงกัน แต่ยังไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ได้รับการยกเว้นจากรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบัน, taxelor i contribuiilor n toate fazelic economic, att n perioadele de (4) จ) ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้พ้นจากตำแหน่งและให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับการดูแล , taxe i contribuii obligatorii. ผู้เชี่ยวชาญ Comentarii (1) ศิลปะ (4), ประกาศ (22) (1) ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาที่ดีที่สุด, การดูแลรักษาและการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำ 6 ขั้นตอนต่อไปนี้คือการตรวจสอบ Oficial al Romniei, Partea I. Derogri (1), Jurispruden (16) (2) n cazul n care prin lege se impozite, taxe sau contribuii obligatorii noi, se majoreaz cele existente, ต่อไปนี้จะช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ, ข้อมูลภายในและข้อมูลอื่น ๆ . 1 ianuarie a fiecrui a i vor rmne nemodificate โดย pu pe pe cursul acelui a. Derogri (1), (3) n situaia n care modificrile isau completrile se นำมาใช้ prin ordonane, โดยนัยยำยั้งการกระทำความผิดฐานข้อมูลของบุคคลธรรมดา, ความผิดพลาดในการทำงาน (2) Derogri (4), Reviste (1) (4) Fac excepie de la prevederile alin (1) i (2) การดูแลที่ละเอียดอ่อน decurg din angajamentele internaionale ale Romniei ศิลปะ. 5. กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ (Norme metodologice), คำสั่งและคำสั่ง (13) (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Finanelor Publice มีลักษณะเป็นเลขอาญา Jurispruden (5), Comentarii expert (1) (2) n nelesul presentului cod, prin norme se nelege norme metodologice, คำสั่งและคำสั่ง (1) (3) Normele metodologice sunne aprobate de Guvern, prin hotrre, i sunt publicate n การตรวจสอบ Oficial al Romniei, Partea I. (4) คำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกา (4) คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ordinele ฉันแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของผู้เสียภาษีโดยการเรียกเก็บเงินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความดีแห่งชาติ, การตั้งถิ่นฐานของสถานที่ราชการ, การจัดส่งทางไปรษณีย์, การจัดส่งทางไปรษณีย์, การเรียกเก็บเงิน ANAF i se สาธารณะ n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ordinele i instruciunile อ้างถึงขั้นตอนการดำเนินการของการดำเนินการในสถานที่ taxelor, reglementate cod cod, se aprob prin ordin comun ministrului finanelor publice i al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice. (1) (1), ผู้เชี่ยวชาญ Comentarii (1) (5) ประเภทย่อยที่แน่นอน, instituiile publice din subordinea Guvernului, altele dect รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Finanelor Publice, Nu pot elabora i emite norme การดูแลของ aib legtur cu prevederile prezentului cod, cu excepia celor prevzute n codul cod (6) ฉบับย่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท และให้ความเห็นชอบโดยทั่วกัน Jurispruden (3) ศิลปะ (9), การอ้างอิง (6) การอ้างถึง (1) การอ้างสิทธิ์ของปลาและปลาที่มีอยู่ (subslicement) หมายถึงแหล่งที่มาของปลาในเขตภาคกลาง (Comisia) Jurispruden (3) CAPITOLUL III คำจำกัดความ (5) ศิลปะ 7. - Definiii ale termenilor comuni Jurispruden (25), อ้างอิง n cri (3) n nelesul presentului cod, cu excepia titlurilor VII i VIII, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: Jurispruden (9) 1. ขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับ orice (3) 2. กระตุ้นการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปนี้เป็นพิเศษ prevzut เดอ lege ประกาศ angajatorului ca การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (1) 3. กระตุ้นการดำเนินงานโดยอิสระ - (1), ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ (3), ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ (3), ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย (3) 3.1 persoana fizic dispune de libertatea de alegere a locului a modului de desfurare activitii, precum ฉันเป็น programului de lucru Puneri n aplicare (1) persoana fizic dispune de libertatea de a desfura actività pentru mai muli clieni ข้อสังเกต (1) 3.3. (1), ผู้เชี่ยวชาญ Comentarii (1) 3.4. activitatea se ตระหนักว่า prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice การดูแล o desperado Puneri n aplicare (1), Comentarii ผู้เชี่ยวชาญ (2) 3.5. activitatea se ตระหนักว่าเดอ persoana fizic prin utilizarea capacitii อิเลคทรอนิคส์ is a prestaiei fizice acesteia, n funta เฉพาะเจาะจง activitii Comentarii ผู้เชี่ยวชาญ (1) 3.6. persoana fizic face parte dintr-un ผู้ทรงคุณวุฒิ profesional cu rol de representére, reglementare i supraveghere a profesiei desfurate, potrivit actélénormée speciale care reglementeaz organizarea i exercitarea profesiei ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน (1) 3.7. การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบุคคล (3) 4) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการคลัง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Finanelor Publice), สถาบันการศึกษาภาคเอกชน, หน่วยงานของรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง (prevederilor legislaiei fiscale) 5. อนุญาตให้มีอำนาจทางการเงิน - Ministerul Finanelor Publice i serviciile de specialité ale autoritilor administriei publice locale, dup caz, care au responsabiliti fiscale 6. centrul intereselor vitale - การดูแลผู้ป่วยที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจและความรื่นรมย์ของฉัน persoanei fizice sunt mai apropiate. n การวิเคราะห์ทางการเงินและการดำเนินงานของ บริษัท ฯ , การปฏิรูปการดำเนินงาน, การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, การรักษาพยาบาล, การรักษาพยาบาล, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย. n การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานที่ดีที่สุดในขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Romnia 7 สัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อ - สัญญาเช่าซื้อการเช่าซื้อการดูแลรักษาสัญญาเช่าซื้อและการบำรุงรักษาสัญญา (2) ก) ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ บริษัท ที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางอ้อมเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานในการดำเนินงาน (1) ข) สัญญาเช่าซื้อ prevede expres โอนย้ายการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณการใช้ประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย (1) c) การใช้ประโยชน์จากการดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินการตามกฎหมาย este mai mic หลังจากที่ egal cu diferena dintre durata ปกติ de funcionare สัญญา maxim i durata สัญญาเช่าซื้อ, รายงานการถูกต้องตามกฎหมาย, ข้อตกลงการเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อ, เช่าเบ็ดเตล็ด, เช่าเบ็ดเตล็ด, เช่าเบ็ดเตล็ด, เช่าเบ็ดเตล็ด, เช่าอพาร์ทเม้นท์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ที่ดินเช่าช่วงรวมถึงการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์, การดำเนินการของกองทุนรวม, การทำสัญญาเช่าทางการเงิน, การทำสัญญาเช่าทางการเงิน, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่า, บริการให้เช่า beneficiile dreptului de proprietate, mai puin riscul de bunului la valoarea rezidual, i care nu ndeplinete niciuna dintre condiiile ก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติ 7 lit. (ข) -e) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีอยู่จริงในขณะที่ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยใช้สัญญาเช่าซื้อก่อนทำสัญญาเช่าซื้อก่อนแล้วเสร็จ 9. แผนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นายทะเบียนหุ้นกู้ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3) การจ่ายเงินปันผล - การกระจายการลงทุน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม, เด็ดขาด consecin a deinerii unor titluri de participare la acea persoan juridic, ยกเว้นกรณี: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) participare proprii เด Ctre persoana ทางกฎหมาย c) o distribuire n bani Sau n Natur, efectuat n legtur ลูกบาศ์ก lichidarea unei persoane juridice ง) o distribuire n bani Sau n Natur, efectuat ลูกบาศ์ก ocazia reducerii capitalului สังคม potrivit legii Jurispruden (6) จ) o แจกจ่ายนายก de emisiune, proporional Cul partea CE ฉัน revine fiecrui ผู้เข้าร่วมประชุม f) o distribuire การทำงานร่วมกันของ n legtur cu operaiuni reorganizare, prevzute la art 32 i 33. พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการคลังและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (2), ผู้เชี่ยวชาญ (2) (2) (i) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, เดอเดอเดอร์เดอ กฎหมายที่ใช้บังคับกับกฎหมายแรงงาน (2) การระดมทุนของสถาบันอุดมศึกษา (2) การระดมทุนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายแพ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐธรรมนูญ trebuie pltit Sau primit Pentru ใช้งาน banilor, indiferent DAC trebuie s เหม่ pltit Sau primit n cadrul unei datorii, n legtur ลูกบาศ์กยกเลิก depozit Sau n conformitate ลูกบาศ์กยกเลิกสัญญาเดลีสซิ่ง financiar, vnzare ลูกบาศ์ก Plata อัตรา n ซาโอริซ vnzare ลูกบาศ์ก Plata อำนาจเจริญ 13. dreptul การทำงานของไฟล์และการตั้งค่า - คอนทราสต์ที่มีการใช้งานที่ดีเยี่ยมสำหรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเขียน, ศิลปะหลังจากที่ได้รับการแก้ไข, การออกแบบและการใช้งาน. e, modul หลังจาก forma de exprimare i de valoarea i destinaia lor, operole derivate ดูแล au fost สร้าง plecnd de la una หลังจากที่เปิดใช้งานหลายครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงานของฉันและฉันได้รับข้อมูลเพิ่มเติม, potrivit prevederilor Legii nr. 81,996 privind dreptul de autor ฉัน drepturile conexe, ลูกบาศ์ก modificrile ฉัน completrile ulterioare Jurispruden (1), Proceduri (1) 14. entitate โปร่งใสทางการคลัง cufr personalitate ทางกฎหมาย - orice asociere, asociere n participaiune, asocieri n Baza contractelor เด exploatri n participaie, Grup ความสนใจในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหลังจากที่มีการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างชาติที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำกำไรให้ได้รับผลกำไรจากการดำเนินงานตามกฎหมายแพ่งและธุรกิจอื่น ๆ (3) 15. การมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ คำพิพากษาศาลฎีกาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัตยาบันต่อคำให้การของพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท - รายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น UI Activ Sau unei datorii ฉัน valoarea การคลัง acestora 17. ความรู้ - orice informaie ลูกบาศ์ก privire ลา o experien อุตสาหกรรม Sau พาณิชย์ดูแล tiinific Este necesar Pentru fabricarea unui PRODUS Sau Pentru aplicarea unui proces อยู่ IA crei dezvluire Ctre Alte persoane nu Este อนุญาตให้มีการดูแลรักษาพยาบาลโดยการดูแลรักษาพยาบาลโดยการดูแลรักษาพยาบาลโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลโดยให้ความรู้ความรู้ความชำนาญและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบด้วยความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส (3) efective - locul n care การตัดสินใจทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงานการดำเนินงานของพรรคการเมืองพรรคการเมืองการเลือกตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานและการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของศาลยุติธรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 19. การให้สินเชื่อทางการเงิน - การลดหย่อนภาษี pe venit หลังจากที่ได้รับผลกำไรจากการรวมกันของผลประกอบการที่สูงขึ้นตาม statiilor de ev มันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง 20. metoda scutirii - scutirea impozit a venitului หลังจาก profitului obinut n alt stat, lund n พิจารณาจาก acre venit ตามกำไร pentru determinarea cotei เดอ impozit aplicabile pentru venitulprofitul obinut ทั้งหมด, cota จาก impolit กำหนดให้กับตัวเลขของคุณ asupra venituluiprofitului rmas. dup deducerea venituluiprofitului obinut n acel alt stat, conform conveniei pentru evitarea dublei impuneri aplicabile 21. การดูแลรักษาสุขภาพ - การดูแลรักษาสุขภาพโดยให้ความสำคัญต่อการรักษาพยาบาลโดยให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง n scopuri บริหาร DAC มี o durat ปกติเด utilizare mai เมียเดอองค์การสหประชาชาติ io valoare Egal ซาไมเมีย DECT ข้อจํา stabilit ปริญญ์ hotrre Guvernului Jurispruden (2) 22. nerezident - orice persoan strin ทางกฎหมาย, orice persoan fizic nerezident ฉัน orice Alte entiti strine, รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่, valori mobiliare fr personalitate juridic, care nu sunt nregistrate (1) 23. การดำเนินการทางการเงินเพื่อการโอนย้ายเงินทุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชำระหนี้ทางด่วนหรือกฎหมายแพ่งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยความเกี่ยวดองโดยชอบด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ organizaie nonprofit - orice asociaie, fundaie, cas de ajutor หลังจากที่ federaie nfiinat n โรมัน, n conformit cu legislaia n vigoare, dar dac และฉันมีชีวิตชีวา, กรณีที่มีการตอบรับ, fundaiei หลังจาก federaiei sunt ใช้ pentru o activitate de interes general. , comunitar after fr scop (2) 25. ผู้เข้าร่วม - orice persoan care este proprietarul unui titlu de participare 26. persoane afiliate - o persoan este afiliat dac relaia ei cu persoan persoan este define de persoan este afiliat dacre persoan este define de puin unul dintre urmtoarele cazuri: aplicare (1), Jurispruden (18) ก) o persoan fizic este afiliat cu persoan fizic dac acestea sunt sosoie หลังจากหยาบคาย pn la gradul อัล iii lea inclusiv J urispruden (2) b) o persoan fizic este afiliat cu persoan juridic dac persoana fizic deine, n mod direct sau indirect, รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่คนต่างชาติ, ขั้นต่ำที่ 25 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย or a dac controleaz n mod efectiv persoana juridic กฎหมาย (4) เอกสารฉบับนี้มีการจัดทำขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Lege5Not: n acest articol sunt abordate ultimele patru puncte. n prima parte subiectului le gsii pe ลางปรมาณู 5. อัล 13-lea salariu Bugetarii aveau acest drept n ศิลปะพลาซ่า 25 alin (1) din Legea nr 3302009 privind salarizarea UNITAR personalului pltit fonduri publice ดูแล prevedea ค Pentru activitatea desfurat, personalul beneficiaz เดยกเลิก premiu ประจำปี Egal ลูกบาศ์กสื่อ salariilor De Baz Sau indemnizaiilor เด ncadrare, แจ๊ส dup, realizate n anul ดูแล Pentru SE ใบหน้า premierea ดูแล Dar fost abrogat prin Legea nr 2842010 การดูแลรักษาด้วยแสงแดด, การรักษาความปลอดภัย, การแก้ไขปัญหา, acre acest drept different fa de alte bonificaii. 6. ความสามารถในการทำงาน (Supimaentar fa de indemnizaia de concediu) (ความสามารถในการบังคับใช้ศิลปะ 150 Codul Muncii), angajatorul poate acorda la plecarea n concediu salariatului o prim de concediu n negiate prin contractul colectiv de munc พรีม่าเดอ vacan urmeaz regula general aplicat primelor ลา salarii, potrivit creia aceste venituri sunt impozabile n luna n ดูแล sunt pltite, representn venit al lunii n ดูแล sunt pltite chiar dac se อ้างถึงลาสเตชั่น anterioare, ฉัน se cumuleaz cu veniturile natur salarial ale lunii. n care se pltete aceast prim 7. นายกฤษฎิ์ธรรมาธิราชพงศ์พันธุ์รัตนโกสินทร์ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเลขานุการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. Astfel ศิลปะ potrivit 55 ดอลลาร์ Codul Fiscal acordarea cadourilor pentru copiii ผู้เยาว์ ai angajailor se ใบหน้า n limita a 150 de leicopil. Aceste sume sunt neimpozabile. n สถานที่ที่จะดูแล suma alocat pentru aceste cadouri depete valoarea de 150 de leicopil และอื่น ๆ . นูเอตสุภาพสตรีที่ไม่มีวันพ้นจากการกระทำของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่จะตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกราชอาณาจักร 8. ตัวกระตุ้นอัคคีภัย (8) มาตรการกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการ: - บริการโทรศัพท์สาธารณะ (821) บริการจัดส่งสินค้าหรือบริการรวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ขายหรือผู้ค้าปลีก (CIS), บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ยกเลิกการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทน - รวมถึงการเรียกเก็บเงินทางโทรศัพท์, รวมถึงการเรียกเก็บเงิน, การตัดบัญชีส่วนบุคคล - การโอนย้ายเอกสารหรือการขนส่ง, การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล - primele de asigurare pltite, ctre suportator, pentru, salariaii proprii after beneficiary de venituri din salarii, la momentul plii prime, altele dect cele obligatorii - tichete-cadou acordate potrivit legii ไม่ก่อให้เกิดรายละเอียดเพิ่มเติม 8211 ไม่ระบุชื่อ: - ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi ก่อให้เกิดproprière ca urmare calamitilor naturale, ajutoarele pentru หลุมฝังศพหลุมฝังศพ i incurabile, ajutoarele pentru natere, veniturile representnd cadouri. ความคิดเห็นของฉัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระยะยาว, การจ้างงานของพนักงานเจ้าหน้าที่, การจ้างงานแรงงานนอกสถานที่, การขนส่งทางอากาศและการขนส่งสาธารณะ, การขนส่งสาธารณะและการขนส่ง, การขนส่งทางอากาศ, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ , การทำสัญญากับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคู่สมรสและคู่สมรสที่มีสัญชาติไทยโดยเด็ดขาด, ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของรัฐผู้ทำสัญญารัฐธรรมนูญและกฎหมายแพ่งแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน, การชดเชยความต้องการในการทำกำไรของภาครัฐ, สาธารณะและกฎหมายบนชายฝั่ง, precum i ชดเชยความแตกต่างของประชากร, suportat de persoana fizic, ให้สอดคล้องกับข้อพิพาทแรงงานพิเศษ - ต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora, la nivelul unui abonament ตามกฎหมาย, pentru situaiile n การดูแล nu se asigur locuin หลังจาก nu se suport contravaloarea chiriei ให้สอดคล้องกับ legii - sumele primite, potrivit disapi legion, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului - ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การติดตั้งและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ, การจัดเก็บภาษีพิเศษ, การรักษาความปลอดภัย, การดูแลรักษา, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การดูแล n, การดูแล n, การตั้งค่าหุ้น, แผนงาน, la momentul acordrii i la momentul exercitrii acestora - diferena favorabil dintre dobnda preferenial รักษาการณ์ prin negociere ฉันปฏิบัติงาน pe pia, pentru credite i depozi te Sesiuni เดอ cumprturi n cadrul companiei 8211 unii angajatori เสนอ salariailor posibilitatea a-i หน้า cumprturile chiar n sediul firmei. การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีความสามารถในการผลิตอาหารว่างและเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการดูแลรักษาที่ดีของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน Couri cadou cu produse pentru masa de srbeci - aceasta este o metod pe care tot mai muli angajtori o aleg Chiar dac este un cadou mai degrab impersonal, angajatorii au grij ntotdeauna s umple coul cu produsele necesare pentru meselor de srbiori Preuri promoionale pentru produsele companiei - doar companiile ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสนอขายที่สำคัญและ n พิเศษฉลองภาค du bunurilor de larg consum. Astfel, angajaii pot หน้า cumprturile pentru srbtori และไม่ได้รับอนุญาต. Legislaia romneasc este accesibil n Lege5 - soft de documentare กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้งานออนไลน์ เดสก์ท็อป i มือถือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน, ct i novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de cutare performant i uor de folosit. Totodat, Lege5 ofer o baz de date (ค่าคงที่จริง) ce acoper att legislaia romneasc ฉันยุโรป, ct i jurisprudena romneasc i european. Baza รวมถึง gratuit toate documentele publicate Monitorul Oficial, dar i achiziii publice, models i formulare. Afl mai multe despre Lege5 de AICI .Art. 296 Cod Fiscal Dispoziii finale CAPITOLUL XIV Dispensy finale (1) Pn la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor i taxelor prevzute n ntulul titlu este cel stabilit prin hotrrile consiliilor สถานที่ให้บริการยอมรับการยกเลิก 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu excepia taxelor prevzute ศิลปะ la 267, 268 i art. 271. (2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevzute la art. 267, 268 i 271 va fi stabilit prin hotrri and consiliilor locale, adoptate n termen de 45 de zile de la ข้อมูล publicrii prezentului Cod n งบประมาณการตรวจสอบ Oficial al Romniei, Partea I. (3) ศิลปะ Prevalerile 258 alin. (6) วันพุธที่ 1 มกราคม 2547, ศิลปกรรม prearve IAR 287, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005. (4) Taxele speciale นำสถานที่ที่เป็นประโยชน์, pn la data 31 may 2003, pentru anul ปีงบประมาณ 2004 care contravin prevederilor art. 282, i nceteaz valabilitatea la ข้อมูล intrrii n vigoare เป็น codul cod. (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท ย่อย (ข) การผลิตสินค้าและบริการอื่น ๆ (ค) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย furnizori dect antrepozitarii autorizai pentru producia หลังจาก expeditorii nregistrai เดอผลิตอาหาร potrivit titlului ปกเกล้าเจ้าชู้ f) livrarea produselor energetice prevzute la art. 206 16 alin. (3) สว่าง a) -e) din antrepozitele fiscale ctre cumprtori, คำตัดสินของ persoane, fr deinerea de ctre antrepozitul การปฐมพยาบาลด้านการคลังโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลด้านพลาญสภาพของ virarea la bugetul de stat a valente accizelor aferente cantitii ce urmeaz a fi facturat h) marcarea cu marcaje false a ความสามารถในการหาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Produselor Accizabile Supuse) มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการคลังและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ j) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในปัจจุบันมีการจ่ายเงินเพิ่มสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 7) การดำเนินการตามกฎหมายหรือการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีขึ้นในปีพศ. de foi mai mari de 3 gram, peste 1 กิโลกรัมต่อวัน, alcool etilic peste 40 litri, buturi spirtoase peste 200 ลิตร, ผลิตภัณฑ์กึ่งตัวนำ alcool 300 litri, หมัก buturi, altele dect bere i vinuri, peste 300 litri m) folosirea ถือเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการทำงานหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต canele หลังจากที่ robinete prin ดูแล se pot extrage cantiti de alcool หลังจาก distilate necontorizate n) การใช้จ่ายของผู้บริโภคในต่างประเทศ, การขนส่งทางอากาศ, การขนส่ง, การขนส่ง, การดำเนินการ, การเรียกเก็บเงิน, การเรียกเก็บเงิน, การจัดส่งสินค้า, การขนส่งทางอากาศ 206 16 alin. (3) สว่าง g) หลังจากที่ได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจลงโทษและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกราชกิจจานุเบกษาและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 206 69 alin. (15) o) marcarea isau colorarea produselor energetice ก่อนศิลปะ 206 16 alin. (3) สว่าง g) หลังจากที่เลียนแบบ acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substane dect cele prevzute la art 206 69 alin. (16) i (18) p) folosirea de substane i ขั้นตอนการดูแล au ca efect neutralizarea รวมภายหลัง parial a colorantului isau marcatorului prevzuiprevzut la art. 206 69 alin. (16) i (18) energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet energet 206 16 alin. (3) สว่าง g) หลังจากเอ่ยถึง acestora din punct de vedere al nivelului accizelor (2) Infraciunile prevzute la alin (1) se pedepsesc astfel: a) cu nchisoare de la 1 a la 4 ani, prevzute la lit c), i), l), m), n), o) i p) b) cu nchisoare de la 2 ani la 7 ani, prevzute la lit b), f) i h) c) cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevzute la lit. j) i k) (3) n cazul constatrii faptelor prevzute la alin (1) สว่าง c), f), h), i), k), n) -p) การควบคุมที่มีอำนาจสามารถทำให้เกิดการดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กจ. autoritii fiscale care a emis autorizaia, cu propunerea de suspendare a autorizaiei de antrepozit fiscal, destinatar nregistrat sau expeditor nregistrat, dup caz. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 242012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 6 iunie 2012, Monitorul Oficial 3842012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 OUG 542010 - privind unele msuri pentru combaterea evaziunii fiscale din 23 iunie 2010, Monitorul Oficial 4212010 OUG 1232004 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 11542004 Sfera contribuiilor sociale n sensul prezentului titlu, contribuiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuii sociale obligatorii. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale sunt, dup caz: Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale sunt, dup caz: a) persoanele fizice rezidente, care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum i orice alte venituri din desfurarea unei activiti dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte b) persoanele fizice nerezidente care realizeaz veniturile prevzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte d) pensionarii cu venituri din pensii care depesc 740 lei e) persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori, precum i entitile asimilate angajatorului care au calitatea de pltitori de venituri din activiti dependente, att pe perioada n care persoanele prevzute la lit. a) i b) desfoar activitate, ct i pe perioada n care acestea beneficiaz de concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate f) instituiile publice care calculeaz, rein, pltesc i, dup caz, suport, potrivit prevederilor legale, contribuii sociale obligatorii, n numele asiguratului, respectiv: 1. Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, pentru persoanele care beneficiaz de indemnizaie de omaj sau, dup caz, de alte drepturi de protecie social ori de indemnizaii de asigurri sociale de sntate care se acord din bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii, i pentru care dispoziiile legale prevd plata de contribuii sociale din bugetul asigurrilor pentru omaj 2. Agenia Naional pentru Prestaii Sociale, care administreaz i gestioneaz prestaiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin ageniile judeene pentru prestaii sociale, pentru persoanele care beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 1482005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 72007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru persoanele care beneficiaz de indemnizaie pentru copilul cu handicap cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani, potrivit Legii nr. 4482006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare 3. Agenia Naional pentru Prestaii Sociale, care administreaz i gestioneaz prestaiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin ageniile judeene pentru prestaii sociale, pentru persoanele care beneficiaz de ajutor social potrivit Legii nr. 4162001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare 4. Casa Naional de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii i casele sectoriale de pensii, pentru persoanele prevzute la lit. d), precum i pentru persoanele preluate n plata indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale 5. entitile care pltesc venituri din pensii, altele dect Casa Naional de Pensii Publice, pentru persoanele prevzute la lit. d) 6. Ministerul Justiiei, pentru persoanele care execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arest preventiv, precum i pentru persoanele care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se afl n perioada de amnare sau de ntrerupere a executrii pedepsei privative de libertate, dac nu au venituri 7. Ministerul Administraiei i Internelor, pentru strinii aflai n centrele de cazare n vederea returnrii ori expulzrii, precum i pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afl n timpul procedurilor necesare stabilirii identitii i sunt cazai n centrele special amenajate potrivit legii 8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dac nu realizeaz venituri din munc, pensie sau din alte surse 9. Casa Naional de Asigurri de Sntate, prin casele de asigurri de sntate subordonate, pentru persoanele prevzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) i la art. 32 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1582005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 3392006, cu modificrile i completrile ulterioare 10. unitile trimitoare, pentru personalul romn trimis n misiune permanent n strintate, pentru soulsoia care nsoete personalul trimis n misiune permanent n strintate i cruiacreia i se suspend raporturile de munc sau raporturile de serviciu i pentru membrii Corpului diplomatic i consular al Romniei, crora li se suspend raporturile de munc ca urmare a participrii la cursuri ori alte forme de pregtire n strintate, pe o durat care depete 90 de zile calendaristice 11. autoritile administraiei publice locale, pentru persoanele, ceteni romni, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioad de cel mult 12 luni, dac nu au venituri g) orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor. Codul Fiscal actualizat prin: OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale individuale (1) Baza lunar de calcul al contribuiilor sociale individuale obligatorii, n cazul persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), reprezint ctigul brut realizat din activiti dependente, n ar i n strintate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte, care include: a) veniturile din salarii, n bani isau n natur, obinute n baza unui contract individual de munc, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevzut de lege. n situaia personalului romn trimis n misiune permanent n strintate, veniturile din salarii cuprind salariile de baz corespunztoare funciilor n care persoanele respective sunt ncadrate n ar, la care se adaug, dup caz, sporurile i adaosurile care se acord potrivit legii b) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii c) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelor juridice fr scop patrimonial d) drepturile de sold lunar acordate personalului militar, potrivit legii e) remuneraia administratorilor societilor comerciale, companiilorsocietilor naionale i regiilor autonome, desemnainumii n condiiile legii, precum i sumele primite de reprezentanii n adunarea general a acionarilor i n consiliul de administraie f) remuneraia obinut de directorii cu contract de mandat i de membrii directoratului de la societile comerciale administrate n sistem dualist, potrivit legii, precum i drepturile cuve nite managerilor, n baza contractului de management prevzut de lege g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dup caz, precum i sumele primite pentru participarea n consilii, comisii, comitete i altele asemenea h) sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite, potrivit legii i) sumele reprezentnd participarea salariailor la profit j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dup caz, precum i participarea la profitul unitii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii k) sumele reprezentnd salarii sau diferene de salarii stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile, precum i actualizarea acestora cu indicele de inflaie l) indemnizaiile lunare de neconcuren prevzute n contractele individuale de munc, n condiiile legii m) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, primite de salariai pe perioada delegrii i detarii n alt localitat e, n ar i n strintate, n interesul serviciului, pentru partea care depete limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personalul din instituiile publice. Aceste prevederi se aplic i n cazul salariailor reprezentanelor din Romnia ale persoanelor juridice strine. m 1 ) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, primite de salariaii care au stabilite raporturi de munc cu angajatori nerezideni, pe perioada delegrii i detarii, n Romnia, n interesul serviciului, pentru partea care depete nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru ara de reziden a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituiile publice din Romnia dac s-ar deplasa n ara respectiv, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte n) remuneraia primit de preedintele asociaiei de proprietari sau de alte persoane, n baza contractului de mandat, potrivit legii privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari o) indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate de angajator, potrivit legii p) indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate de la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, potrivit legii q) indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc ca urmar e a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii r) indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naional de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, potrivit legii s) ajutoarele lunare i plile compensatorii care se acord, conform legii, personalului militar, poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, la trecerea n rezerv sau direct n retragere, respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul aprrii naionale, ordinii publice i siguranei naionale ) ajutoarele lunare i plile compensatorii care se acord, conform legii, personalului militar, poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, la trecerea n rezerv sau direct n retragere, respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu, fr drept la pensie, din domeniul aprrii naionale, ordinii publice i siguranei naionale t) veniturile reprezentnd pli compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munc ) veniturile acordate la momentul disponibilizrii, venitul lunar de completare sau plile compensatorii, suportate din bugetul asigurrilor de omaj, potrivit actelor normative care reglementeaz aceste domenii u) orice alte sume de natur salarial sau avantaje asimilate salariilor n vederea impunerii. (2) n situaia n care totalul veniturilor prevzute la alin. (1) este mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, contribuia individual de asigurri sociale se calculeaz n limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului. (3) Ctigul salarial mediu brut prevzut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate de angajatori, entiti asimilate angajatorului i orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor (1) n sistemul public de pensii, n cazul contribuabililor prevzui la art. 296 3 lit. e) i g), baza lunar de calcul o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b). Baza de calcul nu poate fi mai mare dect produsul dintre numrul asigurailor pentru care angajatorul datoreaz contribuie difereniat n funcie de condiiile de munc, din luna pentru care se calculeaz aceast contribuie datorat bugetului asigurrilor sociale de stat, i valoarea corespunztoare a de 5 ori ctigul salarial mediu brut. n situaia depirii acestui plafon, n cazul persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), care datoreaz contribuie la bugetul asigurrilor sociale de stat, difereniat n funcie de condiiile de munc, baza de calcul la care se datoreaz aceast contribuie, corespunztoare fiecrei condiii de munc, se stabilete proporional cu ponderea, n total baz de calcul, a ctigurilor salariale brute realizate n fiecare dintre condiiile de munc. (2) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri sociale de sntate o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), corectat cu excepiile prevzute la art. 296 15 i art. 296 16 lit. b). n baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri sociale de sntate se includ i veniturile prevzute la art. 296 17 alin. (6). (2 1 ) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), baza lunar de calcul al contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), corectat cu excepiile prevzute la art. 296 15 i art. 296 16 lit. e). n baza lunar de calcul al contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate se includ i veniturile prevzute la art. 296 17 alin. (7). Baza lunar de calcul al contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate nu poate fi mai mare dect produsul dintre numrul asigurailor din luna pentru care se calculeaz contribuia i valoarea corespunztoare a 12 salarii minime brute pe ar garantate n plat. (3) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri pentru omaj prevzut de lege reprezint suma ctigurilor brute acordate persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), asupra crora exist, potrivit legii, obligaia de plat a contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj. (4) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e), care pot s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc, n condiiile prevzute de Legea nr. 532003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, care au, cu excepia instituiilor publice definite conform Legii nr. 5002002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i Legii nr. 2732006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, obligaia de a plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, baza lunar de calcul a acestei contribuii reprezint suma ctigurilor brute realizate de salariaii ncadrai cu contract individual de munc, potrivit legii, inclusiv de salariaii care cumuleaz pensia cu salariul, n condiiile legii, cu excepia veniturilor de natura celor prevzute la art. 296 15 . (5) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurare la accidente de munc i boli profesionale reprezint suma ctigurilor brute realizate lunar de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), respectiv salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, cu excepia cazurilor de accident de munc sau boal profesional. (6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contribuiilor sociale obligatorii prevzute la alin. (1)-(5) i art. 296 6 -296 13. se au n vedere excepiile prevzute la art. 296 15 i 296 16 . Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 1 (1) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 1, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat, respectiv al contribuiei datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate reprezint cuantumul drepturilor bneti lunare ce se suport din bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii, respectiv indemnizaia de omaj, cu excepia situaiilor n care potrivit dispoziiilor legale se prevede altfel. (2) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 1, baza lunar de calcul pentru contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate o constituie totalitatea drepturilor reprezentnd indemnizaii de omaj. (3) Prevederile art. 296 4 alin. (2) i (3), respectiv cele ale art. 2965, referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuiei de asigurri sociale i contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate, se aplic n mod corespunztor i n cazul persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 1. (4) Contribuia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, n cazul omerilor, se suport integral din bugetul asigurrilor pentru omaj, se datoreaz pe toat durata efecturii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii i se stabilete n cot de 1 aplicat asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiv reprezentnd indemnizaia de omaj. (5) Contribuia de asigurri sociale pentru omerii care beneficiaz de indemnizaie de omaj se suport integral din bugetul asigurrilor pentru omaj la nivelul cotei stabilite pentru condiii normale de munc. (6) Pe perioada n care omerii beneficiaz de concedii medicale i de indemnizaii de asigurri sociale de sntate, cu excepia cazurilor de accident de munc sau boal profesional, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat este suma reprezentnd 35 din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 296 4 alin. (3), corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, iar contribuia de asigurri sociale se suport la nivelul cotei stabilite pentru condiii normale de munc. (7) Contribuia de asigurri sociale pentru persoanele care beneficiaz de pli compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurrilor pentru omaj se suport din bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuiei individuale de asigurri sociale, cu excepia cazurilor n care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 2 Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 2, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorat bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint indemnizaia pentru creterea copilului. Contribuia se suport de la bugetul de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 3 Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 3, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate se stabilete asupra ajutorului social acordat. Contribuia se suport de la bugetul de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. d) i de cele care primesc indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depesc 740 lei, prevzute la art. 296 3 lit. d), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint numai partea de venit care depete nivelul de 740 lei. (2) Pentru persoanele preluate n plat de ctre Casa Naional de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii i de ctre casele sectoriale de pensii, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale. Codul Fiscal actualizat prin: OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 152012 - privind stabilirea unor msuri financiare n domeniul asigurrilor sociale de sntate i al finanelor publice din 8 mai 2012, Monitorul Oficial 3062012 OUG 152012 - privind stabilirea unor msuri financiare n domeniul asigurrilor sociale de sntate i al finanelor publice din 8 mai 2012, Monitorul Oficial 3062012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 6, 7 i 8 Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 6, 7 i 8, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint valoarea a dou salarii minime brute pe ar. Contribuia se suport de la bugetul de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate Pe perioada n care persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), precum i cele prevzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) i la art. 32 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1582005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 3392006, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiaz de concedii medicale i de indemnizaii de asigurri sociale de sntate, cu excepia cazurilor de accident de munc sau boal profesional, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat este suma reprezentnd 35 din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 296 4 alin. (3), corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 10 (1) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 10, baza lunar de calcul al contribuiei individuale de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat reprezint: a) ctigul salarial brut lunar n lei, corespunztor funciei n care personalul romn trimis n misiune permanent n strintate, de ctre persoanele juridice din Romnia, este ncadrat n ar b) ultimul salariu avut naintea plecrii, care nu poate depi plafonul de 3 salarii de baz minime brute pe ar, n cazul souluisoiei care nsoete personalul trimis n misiune permanent n strintate i cruiacreia i se suspend raporturile de munc sau raporturile de serviciu c) totalitatea drepturilor salariale corespunztoare funciei de ncadrare n cazul membrilor corpului diplomatic i consular al Romniei, crora li se suspend raporturile de munc ca urmare a participrii la cursuri ori alte forme de pregtire n strintate, pe o durat care depete 90 de zile calendaristice. (2) Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 10, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate de angajator bugetului asigurrilor sociale de stat este totalitatea sumelor care reprezint baza de calcul al contribuiei individuale de asigurri sociale, aa cum este prevzut la lit. a)-c). Prevederile art. 296 4 alin. (2) i (3), respectiv cele ale art. 296 5 alin. (1), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuiei de asigurri sociale, se aplic i n cazul persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 10, excepie fiind n cazul souluisoiei care nsoete personalul trimis n misiune permanent n strintate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuiei de asigurri sociale se face la 3 salarii de baz minime pe ar. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 11 Pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. f) pct. 11, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint valoarea a dou salarii minime brute pe ar. Contribuia se suport de la bugetul de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. c) Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Nu se cuprind n baza lunar a contribuiilor sociale obligatorii, prevzut la art. 296 4. urmtoarele: a) sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin subscripie public b) ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a calamitilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile, ajutoarele pentru natere, veniturile reprezentnd cadouri pentru copiii minori ai salariailor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la i de la locul de munc al salariatului, costul prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv transportul pentru salariaii proprii i membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de munc. Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intr n baza de calcul, n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depete 150 lei b 1 ) ajutoarele de deces, indemnizaiile acordate urmailor personalului militar din armat decedat ca urmare a participrii la aciuni militare i indemnizaiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armat ca urmare a participrii la aciuni militare c) contravaloarea folosinei locuinei de serviciu sau a locuinei din incinta unitii, potrivit repartiiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitii activitii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aprare naional, ordine public i siguran naional, precum i compensarea difer enei de chirie, suportat de persoana fizic, conform legilor speciale d) cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuinele puse la dispoziia oficialitilor publice, a angajailor consulari i diplomatici care lucreaz n afara rii, n conformitate cu legislaia n vigoare e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecie i de lucru, a alimentaiei de protecie, a medicamentelor i materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecie a muncii, precum i a uniformelor obligatorii i a drepturilor de echipament, ce se acord potrivit legislaiei n vigoare f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea n care angajaii i au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaiile n care nu se asigur locuin sau nu se suport contravaloarea chiriei, conform legii g) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, primite de salariai, pe perioada delegrii i detarii n alt localit ate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personalul din instituiile publice, precum i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare g 1 ) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur primite de persoanele fizice care desfoar o activitate n baza unui statut special prevzut de lege pe perioada deplasrii, respectiv delegrii i detarii, n alt localitate, n ar i n strintate, n limitele prevzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare g 2 ) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, primite de salariaii care au stabilite raporturi de munc cu angajatori nerezideni, pe perioada delegrii i detarii, n Romnia, n interesul serviciului, n limita nivelului legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru ara de reziden a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituiile publice di n Romnia dac s-ar deplasa n ara respectiv, precum i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare h) sumele primite, potrivit dispoziiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului i) indemnizaiile de instalare ce se acord o singur dat, la ncadrarea ntr-o unitate situat ntr-o alt localitate dect cea de domiciliu, n primul an de activitate dup absolvirea studiilor, n limita unui salariu de baz la angajare, precum i indemnizaiile de instalare i mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituiile publice i celor care i stabilesc domiciliul n localiti din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, n care i au locul de munc j) sumele sau avantajele primite de ctre persoane fizice rezidente din activiti dependente desfurate ntr-un stat strin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregtirea profesional i perfecionarea a ngajatului n legtur cu activitatea desfurat de acesta pentru angajator l) costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor de serviciu m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordrii i la momentul exercitrii acestuia n) diferena favorabil dintre dobnda preferenial stabilit prin negociere i dobnda practicat pe pia, pentru credite i depozite o) tichetele de mas, tichetele de vacan, tichetele cadou i tichetele de cre, acordate potrivit legii p) urmtoarele avantaje primite n legtur cu o activitate dependent: 1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, n vederea deplasrii de la domiciliu la locul de munc i invers 2. cazarea n uniti proprii 3. hrana acordat potrivit legii 4. permisele de cltorie pe orice mijloc de transport, acordate n interes de serviciu 5. contribuiile pltite la fondurile de pensii ocupaionale, contribuiile pltite la fondurile de pensii facultative , primele aferente asigurrilor profesionale i asigurrilor voluntare de sntate, suportate de angajator pentru salariaii proprii, n limitele de deductibilitate prevzute de lege, dup caz. Codul Fiscal actualizat prin: OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Se excepteaz de la plata contribuiilor sociale urmtoarele venituri: a) la contribuia de asigurri sociale, veniturile prevzute la art. 296 4 alin. (1) lit. l), q), r), s) i ), precum i la lit. o) i p) pentru partea care depete nivelul prevzut la art. 296 11 de asemenea, se excepteaz indemnizaiile de edin primite de consilierii locali, judeeni sau ai municipiului Bucureti, precum i prestaiile suportate din bugetul asigurrilor sociale de stat b) la contribuia de asigurri sociale de sntate, veniturile prevzute la art. 296 4 alin. (1) lit. o), p) i ) c) la contribuia de asigurri pentru omaj: c1. veniturile prevzute la art. 296 4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), ), t) i ) c2. prestaiile suportate din bugetul asigurrilor sociale de stat c3. veniturile obinute de pensionari c4. veniturile realizate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b) care nu se mai regsesc n raporturi juridice cu persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), dar ncaseaz venituri ca urmare a faptului c au avut ncheiate raporturi juridice i respectivele venituri se acord, potrivit legii, ulterior sau la data ncetrii raporturilor juridice n aceast categorie nu se includ sumele reprezentnd salarii, diferene de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferene de venituri asimilate salariilor, asupra crora exist obligaia plii contribuiei de asigurare pentru omaj, stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile, precum i actualizarea acestora cu indicele de inflaie c5. compensaiile acordate, n condiiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munc, persoanelor crora le nceteaz raporturile de munc ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute n rezerv ori n retragere c6. veniturile aferente perioadei n care raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor care au ncheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele dect cele aferente perioadei de incapacitate temporar de munc cauzat de boli obinuite ori de accidente n afara muncii i perioadei de incapacitate temporar de munc n cazul accidentului de munc sau al bolii profesionale, n care plata indemnizaiei se suport de unitate, conform legii c7. drepturile de salariu lunar acordate poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, potrivit legii d) la contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale: d1. veniturile prevzute la art. 296 4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), ) i ) d2. veniturile realizate de poliiti, funcionarii publici cu statut special i personalul civil din cadrul instituiilor publice de aprare, ordine public i siguran naional d3. prestaiile suportate din bugetul asigurrilor sociale de stat e) la contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate: e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare n activitate, poliitilor i funcionarilor publici cu statut special care i desfoar activitatea n instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional e2. veniturile prevzute la art. 296 4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), ), t) i ) f) la contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, veniturile care nu au la baz un contract individual de munc, precum i prestaiile suportate din bugetul asigurrilor sociale de stat sau Fondul naional unic pentru asigurri de sntate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munc i boli profesionale. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Prevederi specifice privind contribuiile de asigurri sociale de sntate (1) Contribuia de asigurri sociale de sntate nu se datoreaz pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu excepia contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate din fondurile proprii ale acestora. (2) Contribuia pentru concedii i indemnizaii nu se datoreaz pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu excepia contribuiei pentru concedii i indemnizaii datorate de persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate din fondurile proprii ale acestora, i, respectiv, pentru indemnizaiile pentru accidente de munc i boli profesionale. (3) Se datoreaz contribuie individual de asigurri sociale de sntate pentru indemnizaiile de incapacitate temporar de munc, survenit ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, acordate persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), n baza Legii nr. 3462002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat, cu modificrile ulterioare. (4) Contribuia individual de asigurri sociale de sntate prevzut la alin. (3) se stabilete prin aplicarea cotei prevzute de lege asupra indemnizaiei pentru incapacitate de munc, survenit ca urmare a unui accident de munc sau unei boli profesionale, i se suport de ctre persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, constituit n condiiile legii, dup caz. (5) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) vor reine din contribuia datorat fondului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (4). (6) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) datoreaz contribuia de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), calculat asupra: a) sumelor reprezentnd indemnizaii de asigurri sociale de sntate, acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 1582005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 3992006, cu modificrile i completrile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporar de munc, suportate de angajator b) sumelor reprezentnd indemnizaii de incapacitate temporar de munc, survenit ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, acordate n baza Legii nr. 3462002, republicat, cu modificrile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporar de munc, suportate de angajator. (7) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) datoreaz contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), calculat asupra: a) sumelor reprezentnd indemnizaii de asigurri sociale de sntate, acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 1582005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 3992006, cu modificrile i completrile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporar de munc, suportate de angajator b) sumelor reprezentnd indemnizaii de incapacitate temporar de munc, survenit ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, acordate n baza Legii nr. 3462002, republicat, cu modificrile ulterioare. (8) Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate prevzut la alin. (7) lit. b) se stabilete prin aplicarea cotei prevzute de lege asupra indemnizaiei pentru incapacitate de munc, survenit ca urmare a unui accident de munc sau unei boli profesionale, i se suport de ctre persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, constituit n condiiile legii, dup caz. (9) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. e) i g) vor reine din contribuia datorat fondului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (8). Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 Calculul, reinerea i virarea contribuiilor sociale (1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entitile prevzute la art. 296 3 lit. f) i g) au obligaia de a calcula, de a reine i de a vira lunar contribuiile de asigurri sociale obligatorii. (3) Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele: a) pentru contribuia de asigurri sociale: a 1 ) 31,3 pentru condiii normale de munc, din care 10,5 pentru contribuia individual i 20,8 pentru contribuia datorat de angajator a 2 ) 36,3 pentru condiii deosebite de munc, din care 10,5 pentru contribuia individual i 25,8 pentru contribuia datorat de angajator a 3 ) 41,3 pentru condiii speciale de munc i pentru alte condiii de munc, din care 10,5 pentru contribuia individual i 30,8 pentru contribuia datorat de angajator b) pentru contribuia de asigurri sociale de sntate: b 1 ) 5,5 pentru contribuia individual b 2 ) 5,2 pentru contribuia datorat de angajator c) 0,85 pentru contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate d) pentru contribuia la bugetul asigurrilor de omaj: d 1 ) 0,5 pentru contribuia individual d 2 ) 0,5 pentru contribuia datorat de angajator e) 0,15-0,85 pentru contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, difereniat n funcie de clasa de risc, conform legii, datorat de angajator f) 0,25 pentru contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat de angajator. (4) Cotele prevzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat i prin legea bugetului de stat, dup caz, cu excepia cotei contribuiei de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale n cazul omerilor, prevzut la art. 296 6. care se suport integral din bugetul asigurrilor pentru omaj i se datoreaz pe toat durata efecturii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 3462002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat. (5) Calculul contribuiilor sociale individuale se realizeaz prin aplicarea cotelor prevzute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevzute la art. 296 4. corectat cu veniturile specifice fiecrei contribuii n parte, cu excepiile prevzute la art. 296 15 i, dup caz, la art. 296 16 . (5 1 ) n cazul n care au fost acordate sume reprezentnd salarii sau diferene de salarii stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile, actualizate cu indicele de inflaie la data plii acestora, contribuiile sociale datorate potrivit legii se calculeaz i se rein la data efecturii plii i se vireaz pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care au fost pltite aceste sume. (6) n cazul n care din calcul rezult o baz de calcul mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 296 4 alin. (3), cota contribuiei individuale de asigurri sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. (7) n situaia persoanelor prevzute la art. 296 3 lit. c), calculul contribuiei individuale de asigurri sociale i al contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj se realizeaz prin aplicarea cotelor contribuiilor sociale individuale respective, prevzute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 582010, cu modificrile ulterioare. (8) Calculul contribuiilor sociale datorate de angajator i de entitile prevzute la art. 296 3 lit. f) i g) se realizeaz prin aplicarea cotelor prevzute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevzute la art. 296 5 -296 13. dup caz. (9) Contribuiile sociale individuale calculate i reinute potrivit alin. (1) se vireaz la bugetele i fondurile crora le aparin pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz sau pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz, dup caz, mpreun cu contribuia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorat potrivit legii. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OG 302011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 31 august 2011, Monitorul Oficial 6272011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 (1) Persoanele fizice i juridice prevzute la art. 296 3 lit. e), la care i desfoar activitatea sau se afl n concediu medical persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), i entitile prevzute la art. 296 3 lit. f) i g) sunt obligate s depun lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz contribuiile, Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate. (1 1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pltitorii de venituri din salarii i asimilate salariilor prevzui la art. 58 alin. (2), n calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferent fiecrei luni a trimestrului, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului. (1 2 ) Depunerea trimestrial a declaraiei prevzute la alin. (1) const n completarea i depunerea a cte unei declaraii pentru fiecare lun din trimestru. (1 3 ) Numrul mediu de salariai se calculeaz ca medie aritmetic a numrului de salariai din declaraiile prevzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lun din anul anterior. (1 4 ) Pentru persoanele i entitile prevzute la alin. (1 1 ), venitul total se stabilete pe baza informaiilor din situaiile financiare ale anului anterior. (1 5 ) Persoanele i entitile prevzute la alin. (1 1 ) pot opta pentru depunerea Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate n condiiile alin. (1), dac depun declaraia privind opiunea pn la data de 31 ianuarie inclusiv. (1 6 ) Persoanele i entitile prevzute la alin. (1 1 ) care au optat pentru depunerea declaraiei n condiiile alin. (1) pot trece la regimul de declarare prevzut la alin. (1 1 ) ncepnd cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opiunea. (1 7 ) Persoanele i entitile prevzute la alin. (1 1 ), cu excepia persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i persoanelor fizice care exercit profesii libere, precum i a asocierilor fr personalitate juridic constituite ntre persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat, care se nfiineaz n cursul anului, aplic regimul trimestrial de declarare ncepnd cu anul nfiinrii dac, odat cu declaraia de nregistrare fiscal, declar c n cursul anului estimeaz un numr mediu de pn la 3 salariai exclusiv i, dup caz, urmeaz s realizeze un venit total de pn la 100.000 euro. (1 8 ) Ori de cte ori n cursul trimestrului persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b) beneficiaz de concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate sau le nceteaz calitatea de asigurat, pltitorii de venituri din salarii i asimilate salariilor prevzui la art. 58 alin. (2), n calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraia prevzut la alin. (1) pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a intervenit concediul medical sau ncetarea calitii de asigurat. n acest caz, declaraiadeclaraiile aferentaferente perioadei rmase din trimestru se depunese depun pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului. n cazul n care ncetarea calitii de asigurat are loc n luna a doua a trimestrului, se vor depune att declaraia pentru prima lun a trimestrului, ct i cea pentru luna a doua, urmnd ca dup ncheierea trimestrului s se depun numai declaraia pentru luna a treia. (1 9 ) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b) care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituri sub form de salarii de la angajatori din state care nu intr sub incidena regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate social sau din state cu care Romnia nu are ncheiate acorduri ori convenii n domeniul securitii sociale i care datoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor depun declaraia prevzut la alin. (1), direct sau printr-un reprezentant fiscalmputernicit, i achit contribuiile sociale ale angajatorului i cele individuale, numai dac exist un acord ncheiat n acest sens cu angajatorul aceleai obligaii le au i persoanele fizice romne care obin venituri din salarii, ca urmare a activitii desfurate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia, n cazul n care misiunile i posturile respective nu opteaz pentru ndeplinirea obligaiilor declarative i de plat a contribuiilor sociale. (1 10 ) Persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b), care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituri sub form de salarii de la angajatori nerezideni care nu au sediul social sau reprezentan n Romnia i care datoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor, potrivit instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte, au obligaia s depun declaraia prevzut la alin. (1) i s achite contribuiile sociale ale angajatorului i pe cele individuale numai dac exist un acord ncheiat n acest sens cu angajatorul. (1 11 ) Angajatorii prevzui la alin. (1 9 ) i (1 10 ) au obligaia s transmit organului fiscal competent informaii cu privire la acordul ncheiat cu angajaii. (1 12 ) Dac ntre angajatorii prevzui la alin. (1 9 ) i (1 10 ) i persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b) nu au fost ncheiate acorduri, obligaia privind achitarea contribuiilor sociale datorate de angajatori, reinerea i virarea contribuiilor sociale individuale, precum i depunerea declaraiei prevzute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaraia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscalmputernicit. (1 13 ) n cazul n care angajatorii prevzui la alin. (1 9 ) nu i ndeplinesc obligaiile menionate la alin. (1 12 ), persoanele prevzute la art. 296 3 lit. a) i b) care obin venituri sub form de salarii de la aceti angajatori depun declaraia prevzut la alin. (1) lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscalmputernicit, i achit contribuiile sociale individuale, iar contribuiile sociale ale angajatorilor cad n sarcina acestora. (2) n situaia persoanelor prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. f) i i), pentru care pltitorul de venit are obligaia reinerii la surs a contribuiilor sociale, declararea se face de ctre pltitorul de venit, prin depunerea Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (1 1 ), dup caz, cu respectarea prevederilor alin. (1 8 ). (4) Declaraia prevzut la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distan, pe portalul e-Romnia, iar declaraia privind opiunea se depune pe suport hrtie, la sediul autoritii fiscale competente. (5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), pn la data de 1 iulie 2011, declaraia prevzut la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanelor Publice. n format hrtie, semnat i tampilat, conform legii, nsoit de declaraia n format electronic, pe suport electronic. (6) Modelul, coninutul, modalitatea de depunere i de gestionare a declaraiei prevzute la alin. (1) se aprob prin ordin comun al ministrului finanelor publice, ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i ministrului sntii. (7) Evidena obligaiilor de plat a contribuiilor sociale datorate de angajatori i asimilaii acestora se ine pe baza codului de identificare fiscal, iar cea privind contribuiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal. (8) Declaraia prevzut la alin. (1) va cuprinde cel puin: a) codul numeric personal b) numele i prenumele c) date privind calitatea de asigurat d) date referitoare la raporturile de munc i activitatea desfurat e) date privind condiiile de munc f) date privind venituriindemnizaiiprestaii g) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaraia. (9) Datele cu caracter personal cuprinse n declaraia prevzut la alin. (1) sunt prelucrate n condiiile prevzute de Legea nr. 6772001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare. (10) Ministerul Administraiei i Internelor, prin structurile competente, furnizeaz gratuit date cu caracter personal necesare punerii n aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetenii romni, cetenii Uniunii Europene i ai statelor membre ale Spaiului Economic European, Elveia i pentru strinii care au nregistrat rezidenaederea n Romnia. (11) Coninutul, modalitile i termenele de transmitere a informaiilor prevzute la alin. (9) se stabilesc prin protocoale ncheiate ntre beneficiarii acestora i Direcia pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Romn pentru Imigrri, dup caz. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 162013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 OG 302011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 31 august 2011, Monitorul Oficial 6272011 OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 (1) Persoanele fizice i juridice prevzute la art. 296 3 lit. e) i g), precum i instituia public prevzut la art. 296 3 lit. f) pct. 1 sunt obligate s depun la casele de asigurri de sntate, pn la 15 februarie 2011, Declaraiainventar privind contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate aflat n sold la 31 decembrie 2010 i neachitat pn la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali. (2) Declaraia prevzut la alin. (1) va cuprinde i soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, pentru care au fost depuse cereri de restituire n termen, i care nu au fost restituite pn la 31 ianuarie 2011. (3) Modelul i coninutul declaraiei prevzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (4) Dispoziiile prezentului titlu referitoare la contribuabilii prevzui la art. 296 3 lit. c) i obligaiile de plat a contribuiilor individuale de asigurri pentru omaj i de asigurri sociale, corespunztoare veniturilor profesionale, altele dect cele de natur salarial, pltite acestor persoane, se completeaz cu prevederile art. III din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 582010, cu modificrile ulterioare. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1172010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 8912010 (1) Urmtoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii i la cel de asigurri sociale de sntate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte, dup caz: a) ntreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individuale b) membrii ntreprinderii familiale c) persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice d) persoanele care realizeaz venituri din profesii libere e) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual, la care impozitul pe venit se determin pe baza datelor din evidena contabil n partid simpl f) persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului, din activiti de natura celor prevzute la art. 52 alin. (1), precum i cele care realizeaz venituri din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e) g) persoanele care realizeaz venituri din activitile agricole prevzute la art. 71 alin. (1) h) persoanele care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 71 alin. (2) i (5). i) persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. (2) Persoanele prevzute la alin. (1) datoreaz contribuii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 162013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 (1) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35 din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest ctig contribuabilii al cror venit rmas dup deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate n scopul realizrii acestui venit, respectiv valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menionat, nu datoreaz contribuie de asigurri sociale. (2) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. a)-e) este diferena dintre totalul veniturilor ncasate i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuii sociale, sau valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului, i nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pe ar, dac acest venit este singurul asupra cruia se calculeaz contribuia. (2 1 ) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. i), cu excepia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului, este diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea cotei de 25 asupra venitului brut, diferena dintre totalul veniturilor ncasate i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuii sociale, sau valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului i nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pe ar, dac acest venit este singurul asupra cruia se calculeaz contribuia. Baza lunar de calcul nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut. (2 2 ) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru contribuabilii care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului, este diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea cotei de 25 asupra venitului brut i nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pe ar, dac acest venit este singurul asupra cruia se calculeaz contribuia. Baza lunar de calcul nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut. (3) Pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. g), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate reprezint valoarea anual a normei de venit, determinat potrivit prevederilor art. 73, raportat la cele 12 luni ale anului. (4) Pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul ncheiat ntre pri, diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil prevzut la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii n cazul expertizelor tehnice judiciare i extrajudiciare i orice alte venituri obinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplic reinerea la surs a impozitului. (4 1 ) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. h) este diferena dintre totalul veniturilor ncasate i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuii sociale, raportat la cele 12 luni ale anului. (5) Pentru persoanele prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. f), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pe ar, dac acest venit este singurul asupra cruia se calculeaz contribuia. (6) n cazul persoanelor care realizeaz numai venituri de natura celor prevzute la art. 71 alin. (1), (2) i (5) sub nivelul salariului de baz minim brut pe ar lunar i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate reprezint o treime din salariul de baz minim brut pe ar. (7) Pentru persoanele prevzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale nu poate fi mai mare dect echivalentul a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut n legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 162013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 (1) Persoanele care realizeaz venituri din activiti agricole, silvicultur, piscicultur prevzute la art. 71 alin. (1), (2) i (5), venituri din cedarea folosinei bunurilor prevzute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV 1. care nu genereaz o persoan juridic, precum i cele care realizeaz venituri din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e) nu datoreaz contribuie de asigurri sociale. (2) Persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual nu datoreaz contribuie de asigurri sociale de sntate pentru aceste venituri, dac realizeaz venituri de natura celor menionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri de natura celor menionate la art. 296 21 alin. (1) lit. a)-d), g) i h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) i din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e). (3) Persoanele care realizeaz ntr-un an fiscal venituri de natura celor menionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri de natura celor menionate la art. 296 21 alin. (1) lit. a)d), g), h) i i), art. 52 alin. (1) lit. b)d) i din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e), datoreaz contribuia de asigurri sociale de sntate asupra tuturor acestor venituri. (4) Persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice alte venituri din desfurarea unei activiti dependente, venituri din pensii i venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, asigurate n sistemul public de pensii, persoanele asigurate n sisteme proprii de asigurri sociale neintegrate n sistemul public de pensii, care nu au obligaia asigurrii n sistemul public de pensii, precum i persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribuia de asigurri sociale pentru veniturile obinute ca urmare a ncadrrii n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la art. 296 21 alin. (1). Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Pli anticipate cu titlu de contribuii sociale (1) Contribuabilii prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. a)e), h) i i), cu excepia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligai s efectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de contribuii sociale. (2) n cazul contribuiei de asigurri sociale de sntate, plile anticipate prevzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraiei de venit estimatnorma de venit sau a declaraiei privind venitul realizat, dup caz. n cazul contribuiei de asigurri sociale, obligaiile lunare de plat se stabilesc pe baza venitului declarat, prevzut la art. 296 22 alin. (1). (3) n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale pentru contribuabilii prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. a)-e) se evideniaz lunar, iar plata acestei contribuii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (4) n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru contribuabilii prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. a)e), h) i i), cu excepia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole i a celor care realizeaz venituri din nchirierea camerelor, situate n locuine proprietate personal, n scop turistic, menionai la art. 63 alin. (3), se evideniaz lunar, iar plata se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (4 1 ) n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea camerelor, situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare n scop turistic cuprins ntre una i 5 camere inclusiv, stabilite pe baz de norm anual de venit sau care opteaz pentru determinarea venitului n sistem real, precum i pentru cei care nchiriaz n scop turistic, n cursul anului, un numr mai mare de 5 camere de nchiriat n locuine proprietate personal, menionai la art. 63 alin. (3), se evideniaz lunar, iar plata se efectueaz n dou rate egale, pn la data de 25 iulie inclusiv i 25 noiembrie inclusiv. (4 2 ) Contribuabilii care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului datoreaz contribuie individual de asigurri sociale de sntate n cursul anului, pltitorii de venituri avnd obligaia calculrii, reinerii i virrii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (2 1 )(2 5 ). (5) Contribuabilii prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. f) datoreaz contribuii sociale individuale n cursul anului, sub forma plilor anticipate, pltitorii de venituri avnd obligaia calculrii, reinerii i virrii sumelor respective n conformitate cu prevederile art. 52 i 34, dup caz. (5 1 ) Pltitorii de venit calculeaz, rein i vireaz contribuiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. f), altele dect cele care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere i sunt nregistrate fiscal potrivit legislaiei n materie. (5 2 ) Prin excepie de la prevederile alin. (5 1 ), pltitorii de venit calculeaz, rein i vireaz contribuiile sociale pentru persoanele fizice care realizeaz venituri n baza contractelor de agent. (6) Contribuiile reinute potrivit alin. (5) se vireaz pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost pltit venitul, respectiv a lunii urmtoare trimestrului n care s-a pltit venitul, n funcie de perioada fiscal aleas de pltitorul de venit. (7) Pentru contribuabilii prevzui la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), obligaiile reprezentnd contribuia individual de asigurri sociale se calculeaz prin aplicarea cotei de contribuie asupra veniturilor prevzute la art. 296 22. se rein i se vireaz de ctre pltitorul de venit, acestea fiind obligaii finale. (8) Pentru contribuabilii care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. f), obligaiile reprezentnd contribuia de asigurri sociale de sntate se calculeaz prin aplicarea cotei de contribuie asupra veniturilor prevzute la art. 296 22 alin. (4), se rein i se vireaz de ctre pltitorul de venit. (9) Pentru contribuabilii care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 296 21 alin. (1) lit. i), ncadrarea n plafonul maxim prevzut la art. 296 22 alin. (21) se face de ctre organul fiscal prin decizia de impunere prevzut la alin. (2), iar ncadrarea n plafonul maxim prevzut la art. 296 22 alin. (22) se face de ctre pltitorul de venit la momentul plii venitului. (10) Pentru contribuabilii care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului, obligaiile reprezentnd contribuiile individuale de asigurri sociale de sntate se calculeaz prin aplicarea cotei de contribuie asupra bazei de calcul prevzute la art. 296 22 alin. (2 2 ), se rein i se vireaz de ctre pltitorul de venit pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care au fost pltite veniturile. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 OG 152012 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 23 august 2012, Monitorul Oficial 6212012 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Declararea, definitivarea i plata contribuiilor sociale (1) Declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul al contribuiilor sociale se realizeaz prin depunerea unei declaraii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum i a declaraiei de venit estimatnorma de venit prevzut la art. 81 i a declaraiei privind venitul realizat prevzut la art. 83, pentru contribuia de asigurri sociale de sntate. (2) Obligaiile anuale de plat ale contribuiei de asigurri sociale de sntate se determin pe baza declaraiilor menionate la alin. (1), prin aplicarea cotei prevzute la art. 296 18 alin. (3) สว่าง b 1 ) asupra bazelor de calcul prevzute la art. 296 22 . (2 1 ) n cazul contribuabililor prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. g), obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de sntate se determin pe baza declaraiei prevzute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prevzute la art. 296 18 alin (3) lit. b 1 ) asupra bazei de calcul prevzute la art. 296 22 alin. (3). Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate se evideniaz lunar n decizia de impunere prevzut la art. 74 alin. (4), iar plata se efectueaz n dou rate egale, pn la data de 25 octombrie inclusiv i 15 decembrie inclusiv. (2 2 ) n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole care opteaz pentru determinarea venitului net din arend n sistem real, obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de sntate se determin pe baza declaraiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevzute la art. 296 18 alin. (3) สว่าง b1) asupra bazei de calcul prevzute la art. 296 22 alin. (2 1 ). Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate se evideniaz lunar n decizia de impunere. (3) La determinarea venitului anual baz de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate nu se iau n considerare pierderile fiscale anuale prevzute la art. 80. (4) Stabilirea obligaiilor anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de sntate, precum i ncadrarea n plafonul minim prevzut la art. 296 22 alin. (2), (2 1 ), (2 2 ), (5) i (6) se realizeaz de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anual. (4 1 ) n cazul contribuabililor prevzui la art. 296 21 alin. (1) lit. i), stabilirea obligaiilor anuale de plat ale contribuiei de asigurri sociale de sntate, precum i ncadrarea n plafonul maxim prevzut la art. 296 22 alin. (2 1 ) i (2 2 ), se realizeaz de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anual prevzut la art. 84 alin. (7 1 ). (5) Obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevzut la art. 296 24 alin. (3). (6) Plata contribuiei de asigurri sociale de sntate stabilit prin decizia de impunere anual se efectueaz n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei, iar sumele achitate n plus se compenseaz sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal. (7) Modelul, coninutul, modalitatea de depunere i de gestionare a declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevzut la alin. (1) se aprob prin ordin comun al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i al preedintelui Casei Naionale de Pensii Publice. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OG 82013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 542013 Cotele de contribuie (1) Cotele de contribuie pentru contribuabilii prevzui la art. 296 21 sunt cele prevzute la art. 296 18 alin. (3), respectiv: a) cota integral, pentru contribuia de asigurri sociale, corespunztoare condiiilor normale de munc, potrivit legii b) cota individual, pentru contribuia de asigurri sociale de sntate. (2) Contribuabilii cu regim de reinere la surs a impozitului pe venit datoreaz contribuia individual de asigurri sociale. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 (1) Contribuia de asigurri sociale de sntate se datoreaz i de ctre persoanele care realizeaz venituri din: c) premii i ctiguri din jocuri de noroc d) operaiunea de fiducie, potrivit titlului III e) alte surse, astfel cum sunt prevzute la art. 78. (2) Persoanele care nu realizeaz ntr-un an fiscal venituri de natura celor menionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri de natura celor menionate la art. 296 21 alin. (1) lit. a)-d), g) i h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) i din asocierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e) au obligaia plii contribuiei de asigurri sociale de sntate asupra veniturilor prevzute la alin. (1). (3) Persoanele care realizeaz ntr-un an fiscal venituri de natura celor menionate la alin. (1) pltesc contribuia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pe ar. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Contribuia de asigurri sociale de sntate prevzut la art. 296 27 alin. (1) se stabilete de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anual, pe baza informaiilor din declaraia privind venitul realizat sau din declaraia privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum i pe baza informaiilor din evidenta fiscal, dup caz. Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 (2) Pentru veniturile din investiii, astfel cum sunt menionate la art. 65, baza de calcul al contribuiei este cea prevzut la art. 66. (3) Pentru veniturile din premii i ctiguri din jocuri de noroc, astfel cum sunt menionate la art. 75, baza de calcul al contribuiei este cea prevzut la art. 76. (4) Pentru veniturile din operaiunea de fiducie, baza de calcul al contribuiei este cea prevzut la art. 42 1 . (5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt menionate la art. 78, baza de calcul al contribuiei este, potrivit art. 79, venitul brut realizat. (6) La determinarea venituluictigului anual baz de calcul al contribuiei sociale de sntate prevzute la alin. (2)(5) nu se iau n considerare pierderile prevzute la art. 80 i 80 1 . Codul Fiscal actualizat prin: OG 882013 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri fiscal-bugetare din 30 iulie 2013, Monitorul Oficial 4902013 OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Contribuia de asigurri sociale de sntate prevzut la art. 296 27 alin. (1) se calculeaz n anul urmtor, prin aplicarea cotei individuale de contribuie asupra bazelor de calcul menionate la art. 296 29 . Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Sumele reprezentnd obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de sntate stabilite prin decizia de impunere anual se achit n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 Contribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care nu realizeaz venituri (1) Persoanele care nu realizeaz ntr-un an fiscal venituri de natura celor menionate la cap. I-III, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, precum i venituri din pensii mai mici de 740 lei i nu se ncadreaz n categoriile de persoane care beneficiaz de asigurarea de sntate fr plata contribuiei, pentru a dobndi calitatea de asigurat, au obligaia plii contribuiei individuale lunare de asigurri sociale de sntate. (2) Pentru persoanele prevzute la alin. (1), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint valoarea salariului minim brut pe ar. (3) Plata contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru contribuabilii prevzui la alin. (1) se efectueaz lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz contribuia. Codul Fiscal actualizat prin: OUG 1252011 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 5712003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 9382011 larr Art. 295 Cod Fiscal Dispoziii finale Art. 297 Cod Fiscal Contribuia de asigurri sociale de. rarr
EOD -trading- ระบบ แอฟ
ตัวบ่งชี้ ที่ดีที่สุด เพื่อ การค้า ไบนารี ตัวเลือก