Forex- uczestnicy - rynku

Forex- uczestnicy - rynku

BMO -forex- ซื้อขาย แพลตฟอร์ม
Bdo -forex- อัตรา วันนี้
Forex   ฟุต


Forexpros - NQ Forex มีความเสี่ยง เปิดเผย 7 นาที ตัวเลือก ผู้ประกอบการค้า CNBC -forex- เคล็ดลับ Bollinger วง - Dont ทำงาน Binary ตัวเลือก - VBA

หลายคนมีปัญหาในการทำงานกับตลาด. ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม, i zasobuj oni duym dowiadczeniem. Szans สำหรับการทำธุรกิจและการตลาดบน zaoenie wasnej. ไม่เป็นเช่นนั้น. บุคคลที่ต้องการจะเดินทางไปทางธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทาง มีการวางแผนการใช้งานที่เหมาะสมกับการทำงานของพนักงานในขณะที่กำลังทำงานอยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนการดำเนินงานของตนในช่วงปีที่ผ่านมามีการเสนอโครงการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรก cz kadego ze spotka bdzie miaa ลักษณะ wykadowy Uczestnikom zostan zaprezentowane: ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของ EFS ที่จัดสรรไว้สำหรับ osoacuteb po pidziesitym ปี ycia (bezrobotnych i pracujcych), ข้อเสนอของพวกเขา podnoszenie kwalifikacji, การดำเนินการกับธุรกิจขนาดเล็ก, เสนอราคา ข้อมูลที่ดีที่สุด ในขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Centralnego Punktu Informacyjnego, z Institutionji zaangaowanych w ตระหนักถึงหลักสูตร Programcie Kapita Ludzki i projektodawcami ndash informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 50 คน, ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการได้รับผลกระทบจาก PO KL กับ Priorytetu VI - สำหรับทุกสภาพแวดล้อมในการทำงานของตลาดที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 6.1.3 การดำเนินงานที่ดีขึ้นและการยกระดับการดำเนินงานขององค์กร osoacuteb bezrobotnych. ในขณะนี้ความช่วยเหลือกุ้ง, ปรึกษากับ i doriztwo zwizane z podjciem działalnościทางธุรกิจ. Fundusze mona take pozyska z Dziaania 6.2 สนับสนุนและส่งเสริมการขายและการจ้างงาน สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงาน: การจัดทำงบการเงินในรูปแบบของการดำเนินการ 40 พัน z, wypata minimalnego wynagrodzenia โดย 6 ถึง 12 miesicy จากวันเริ่มต้นดำเนินการทางธุรกิจ, การฝึกอบรม i doradztwo dajce ความรู้และความต้องการในการทำธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจ, Addmy, e บุคคล 50, ผู้ประกอบการที่ไม่แสวงหาผลกำไร, zemane wasnej จาก บริษัท อื่น ๆ projektoacutew. จัดทำขึ้นโดย Uni Europeank, a majaged na ตำแหน่ง podniesienie ระดับการจัดอันดับและการจัดการกับปัจจุบันสถานการณ์จริงในตลาด. Barbara Sielicka Bankier.pl b.sielickafirma.bankier.pl Jaki เวลาที่ผ่านมา czytaem o klastrach, ktre niezwykle pomagaj w dziaaniach. Promowanie ideibuild powiza kooperacyjnychลี, ไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน :) Proinnowacyjny Klaster. poka ca tre Jaki เวลาที่ผ่านมา czytaem o klastrach, ktre niezwykle pomagaj w dziaaniach. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือไม่? Promination ideibuild powiza kooperacyjnych podvidii, a nie na najections :) Proinnowacyjny Klaster Biznesu เป็นสถาบันการเงินที่มีการโอนย้ายความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารจัดการความเสี่ยง specew zewntrznych ที่น่าสนใจ zwi Autor: Jan Dobroowicz (05-05-2014 14:07:01) Temat: dotacje for 50 เพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นในขณะนี้ Jeli si myl รู้แล้วนะ poka ca tre ไปจนถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในขณะนี้ Jeli si myl รู้ว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครสักคนที่จะทำเช่นนั้น Jeszcze ล่าสุด zgosz si do nich โพสต์โดย: Jan Janice Dobrowska Ważny Panie, หน้านี้ถูกแปลโดยซอฟต์แวร์เครื่องแปลภาษาคลิกที่นี่เพื่อรับภาษาอังกฤษ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน โพคา ca tre Szanowny Panie, ผงเพื่อดู, บทความอื่น ๆ ในเดือนมิถุนายน 2010 roku. สิ่งที่คล้ายคลึงกัน zwi ผู้เขียน: Jan Dobroowicz (02-05-2014 11:51:21) หัวข้อ: dotacje for 50 Witam การทำงานร่วมกับ 50-latka to nie prawda จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ gminy i inne powiatowe .wszdzie wychodz z informacj poka ca tre Witam ต้องการทำงานร่วมกันสำหรับ 50-latka to nie prawda from few miesicy przemierzam rone ทำงานเครื่อง. gminy i inne powiatowe .wszcine ออก z ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับ 50 - รูปี ycia. wic pytam poco mydlicie คนที่ฉันคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันไม่เคย speni. zwi e -Porady เล่นฟรี: Bookmark and Share โดย: PRZEJD DO DARMOWEJ เพื่อน: BAZY E-PORAD 14.02 ดาวน์โหลดวิดีโอเพิ่มเติมจาก 20,01 คนที่ฉันติดตามค้นหา 14.02 รายการที่จะไม่อัปเดต 06.02 skadki zus for przedsiebiorstwo bedacyz na recie chorobowej Maksimum Maksimus BZ WBK SA Kady Digg โพสต์ในที่นี้ เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน เพียง wiadome ลงทุนได้รับโอกาสในการสำเร็จ. W Domu Maklerskim BZ WBK เหมาะสำหรับการทำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ Zachcamy ทำ lektury ของเรา wow i วัสดุ, take aktywnego udziau w szkoeniach. เปิดตัวโครงการใหม่สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการต้องมีการลงทุนเพื่อหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน Jednym z zx เป็นนายหน้าดีรับประกันความจริง i z kompleksow ofert. W Domu Maklerskim BZ WBK ดีกว่าอีกครั้ง, เป็นที่ต้องการของลูกค้า. การใช้งานของผู้ให้บริการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการลงทุน Inwestuj wygodnie i aktywnie Trzymaj rk na pulsie การศึกษาในขณะนี้: Oszczdnoci to cenne aktywa. Mog zapewni bezpieczestwo, zagrotowa wolno wyborw oraz strukci moliwoci Ale troska ooszczdnoci ไม่ได้เป็น atwym zadaniem. การสนับสนุนและการดำเนินงานที่รุนแรงและการวางแผน Skuteczne pomoc inwestycji, ความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศในการสร้างรายได้, การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ, การสร้างรายได้และการบริหารจัดการข้อมูล DM BZ WBK ในรูปแบบของความสัมพันธ์กับลูกค้า. Przykadamy najwiksz wagi do poznania indywidualnych preferencji i oczekiwa naszych klientów, aby dziki wsplution zaangaowaniu, ich perfumeryjne sposoby jak jak i razny z celonymi celami. ทุกคนรู้ว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา การระดมความคิดเห็นของนักลงทุนทางการเงินที่มีต่อธุรกิจของเรา Caa procurement giedowa Kredyt โบรกเกอร์ Chcc Sprosta คาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของลูกค้า Nowoczesna เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด Forex ข้อเสนอของเราพร้อมกับการใช้งาน Dom Maklerskiego BZ WBK ในด้านการรับเหมาก่อสร้างของ CFD ในขณะนี้ด้วยการใช้งานร่วมกัน, ปฏิทินการศึกษา, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน CFD. ใช้จ่ายผ่านทาง OTC Jeli เป็นลูกค้าของ DM BZ WBK - เปิดใช้งานใน Inwestorze ออนไลน์, jeli ไม่ได้เป็นไร - เปิดบัญชีเงินกู้, podpisz Umow Maklersk, wypenij ankiet i ขยาย Umow O ตลาด OTC, หรือ zadzwo on our infolini. เริ่มต้นด้วย JAK ZACZ MetaTrader 4. Wielofunkcyjna i intuicyjna platforma transakcyjna z modułem analitycznym, เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจและการจัดการ. Forex, ความไม่สะดวก DM BZ WBK การรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย Analizy FX ANALIZY FX หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Dostpne สำหรับลูกค้า DM BZ WBK, udzia w เป็นเรื่องง่ายและสะดวก. การศึกษาและการฝึกอบรม EDUKACJA I SZKOLENIA PRE การตัดสินใจของลูกค้าที่จะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีอยู่ OTC และ OTC Ryzyko การกำกับของ RYZYKO INWESTYCYJNE ฉันลงทะเบียน PRAWNE 17 กุมภาพันธ์ 2017 r. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIT-8C za 2016 rok (BOM WBK) เอกสารรูปแบบ PDF เป็นรูปแบบ PDF Klienci, ktrzy otrzymuj PIT-8C ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ไม่ได้รับไปในรุ่น papierowej. Nat จะทำอย่างไรให้บริการออนไลน์ Inwestor online, PIT ข้อมูล 8-C zostaa w dn. 14.02.2017 r. แบบจำลองการพิมพ์เอกสารในแบบฉบับของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจัดแสดงนิทรรศการ PIT-8C ดำเนินการโดยรวมในปีพ. ศ. 2560 ในทุกกรณีหรือรายงานลงใน DM BZ WBK ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด OTC (เช่น. Forex Market) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIT-8C มีที่จอดรถ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PIT-8C ใน Internet Explorer (w Pocz Poczta) Sukces ของเรา analitykw การจัดอันดับการจัดเรียงตามแนวนอนโดย Dziennikarz Parkiet (9.01.2017 r.) nasy analitycy zajli มาก noty ฉันไป w wielu kategoriach. การบริหารจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการทรัพย์สินของฉันโดย poddanych byo cznie 133 analitykw W brany spoywcy zwyciy โทมัส Sokoowski, ktry zaj te 2. จุดที่น่าสนใจและแจกจ่าย Dariusz Grski (2 miejsce w rankingu), zajmujc te miejsce na podium w ban banku (3. miejsce). Natje Pawe Puchalski zaj 2 สถานที่ในพลังงาน energetyczna ฉัน 3. w kategorii spki wydobywcze. Z kolei Adrian Kyrcz obj 3. สถานที่ w budownictwie i 5. w brany deweloperskiej, ukasz Kosiarski ด si na 4. สถานที่ w แลกเปลี่ยน IT นอกจากนี้ทีมงาน analitykw DM BZ WBK uplasowa และบน 4. positions w rankingu zespow. 1 มกราคม 2017 r. ทำ koca czerwca 2017 r. การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า, การใช้งานแบบทันควันด้วยการใช้งานแบบทันตกรรม โทรศัพท์มือถือ Inwestor เรามีทางเลือกในการติดตั้ง Adobe Inwestor online W Domu Maklerskim BZ WBK na globalne parkiety moesz เข้า bez waluty obcej, poniewa oferujemy อัตโนมัติ przewalutowanie. ETW-w w s zasigu รูเล็ต Wysoka ocena rachunku intenduring DM BZ WBK Rachunek inwestycyjny DM BZ WBK zaj 3 miejsce w rankingu Gazety Finansowej (25.11.2016 r.) Gwne ที่ใบสั่งของเรา, ktre zapewniy mu วาง na podium, to dostp do notowa mobilnych, การแข่งขัน stawki prowizji m. ใน. สำหรับโรคเบาหวาน อ่านต่อ GPW 18 พฤศจิกายน 2016 r. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2016 r. wracaj ทำงาน kontatomty na funta brytyjskiego มาตรฐานไม่แตกต่างกัน Inwestorzy ธุรกิจขายปลีกที่มีขนาดใหญ่: FGBPF17 wygasa 20 มกราคม 2017 r. FGBPG17 wygasa กันยายน 2017 r. FGBPH17 wygasa 17 marca 2017 r. FGBPM17 wygasa 16 มิถุนายน 2017 r. FGBPU17 wygasa 15 wrzenia 2017 r. สำหรับแต่ละสัญญา, เช่นเดียวกับที่ฉันได้รับและไม่ได้รับการบอกกล่าวใน GPW, คือ USD, EUR และฉัน CHF มีโอกาสที่จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การจัดเก็บและจัดเก็บข้อมูล. Zachcamy ทำตรวจสอบรายละเอียด skadania zlece podwodny pod linkiem dmbzwbk24.plprzewodnikzlecenia-przemoc nafto na GPW po wyborach w USA 9 listopada 2016 r. Uprzejmie informujemy, e Dom Maklerski กิจกรรม na podst. เกณฑ์ 47 กฎระเบียบที่ใช้ในการดำเนินการโดยเริ่มต้นที่ 9 พฤศจิกายน 2016r obnia สูง wstpnych depozytw zabezpieczajcych, ktre bd. 7,3 สินเชื่อที่อยู่อาศัย (7,3 ปีโดยประมาณ) สำหรับผู้รับเหมาและผู้รับเหมา (WIG20, 3,9) - สำหรับผู้รับเหมาช่วงในประเทศ indeks WIG20, 5,2 ให้เงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ , 3 strapny depozyt zabezpieczajcy (3,3 เป็นเวลา) สำหรับ kontraktw walutowych na EURPLN, 4,8 wstpny depozyt zabezpieczajcy (4,8 wally) สำหรับ kontraktw walutowych na CHFPLN. เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ในสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนตำแหน่ง depozytw nastpi po sesji w więchu i bdzie dostpna pod linkiem. ข้อตกลงในการใช้งาน WLSW มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ BZ WBK ในรูปแบบ TLS 1.2 สำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Inwestor mobile. Serwis สิบ, dostpny pod adresem investormobile.pl หรือ investoronline.plmobile. funkcjonowa do 30 padziernika 2016 r. ด้วยโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ Inwestor, กับ Android App Store หรือ Google Play คลิกที่นี่เพื่อดูภาพถัดไป อีกทั้งยังช่วยให้การบันทึกภาพเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยระบบประมวลผล 4 ทิศทางที่มีระบบประมวลผล 4 ทิศทางและ PIN แบบพกพาที่สามารถใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊คได้ มีการใช้งานอยู่ในเว็บเช่นเดียวกัน: การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ, การวัดผล domowy โดยใช้เครื่องมือวัดความถนัดและการใช้เครื่องมือในการสร้างแผนภูมิที่ PAT, depression, PAP, ESPI สถิติการดำเนินงาน เตือนพวกเขาและพวกเขายอมรับในรูปแบบอิสระ หน้าจอหลักของฉัน Inwestora มือถือ i ดูแอพพลิเคชั่น, ความเชื่อมั่นและความสามารถในการทำงานของ TLS 1.2 โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android พร้อมกับการใช้งานได้ง่าย: Jeli masz telefon z ระบบ Android 5.0 หรือ wyszym moesz ยังคงไม่มีสัญญาณจาก Inwestor mobile โทรศัพท์มือถือ Android จาก 4.1 ถึง 4.4 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบเลือก Sklep เล่น, เมนูที่ดีที่สุดในการเลือกเมนูของฉันและฉันจะใช้งาน, เลือกโทรศัพท์ของฉัน Inwestor mobile, และติดตั้ง. โทรศัพท์มือถือ Android 4.0 สำหรับรุ่นล่าสุดไม่ได้ใช้งาน TLS 1.2, เพราะเป็นประโยชน์กับโทรศัพท์มือถือ Inwestora เพียง 30.10.2016 r. โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ Androida ร่วมทำเวอร์ชั่น 4.1 19 padziernika 2016 r. w GPW การจัดสัมมนาโดย SPK กลุ่ม Pfleiderer S.A. w ktrej udzia wezm rwnie analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK กลุ่มเป้าหมายของ Pfleiderer Group S.A. ในตลาดป่าชายเลน ในระหว่างการเจรจากับกระทรวงการต่างประเทศ Organizatorzy przewidzieli te liczne niespodzianki สำหรับนักศึกษา Konferencja เริ่มต้น o o godz. 15.00 น. Centrum Inwestora w การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ใน Warszawa, przy ul. Ksicej 4 (ระดับ -1) Uczestnictwo w Dniu Inwestora เป็นอย่างรวดเร็ว, Udzia น่าเชื่อถือผ่านทางระเบียนหรืออีเมล์ wysyajc e-mail: mailto: pfleidererinnervalue.pl ใหม่ kontrakty terminowe 19 wrzenia br. Gulya Papierw เปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีชื่อว่า Grupa Azoty, ING Bank lski, Ciech, mBank, Kruk โพสต์ในเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่, na GPW notowane bd 33 โครงร่างบน akcje spek. ทุกผู้รับเหมาระยะเวลาสิบสองเดือนสิบสองปีที่จะได้รับ 100 Oglnopolskie Badanie Inwestorw SII 2016 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดคณะกรรมการวิจัยแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 Inwestorw จัดโดย Stowarzyszenie Inwestorw Ind เฉพาะnych เมื่อจำเป็นต้องมีการลงทุนในแต่ละโครงการ เพิ่มโอกาสในการรับชม (iPad Mini, iPod Shuffle หรือ ksik o tiếtce giedowej) Udzia wzekła i dobrowolny i anonimowy, jej wypenienie zajmie maksymalnie 10 นาที Wicej informacji ในหัวข้อ, kwestionariusz และกฎระเบียบและการดำเนินการตามที่คาดหวังใน SII. Badanie trwa ทำ 30 wrzenia 2016 roku, zachcamy do udziau. วันเกิด 20166 r. Wydawaoby si, e dostp przecitnego การลงทุนกับรัฐบาล ในขณะนี้การลงทุนในตลาดโลกไม่ได้เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุน, เพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีของการลงทุน, การทำธุรกรรมร่วมกัน, การลงทุน, การลงทุน, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การทำธุรกรรมทางการเงิน. . เพื่อให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยบังเอิญผ่านไป การเรียกใช้งานโทรศัพท์มือถือของ Inwestor โดยอาจมีการใช้งานได้ในขณะนี้ ใหม่ portfel w Drogowskazie ลงทุนกับ 1 กรกฎาคม br. สายเลือดที่มีน้ำหนักเกิน o pity portfel shares spek zagbound. W portfelu เรียบร้อยแล้ว bd akcje spek z krajw rozwinitych, ktre อาจจะดี uzupenienie การลงทุนใน GPW. Rozpróbnamyจากตลาด amerykaskiego, ale nie wykluczamy rozszerzenia portfela o อื่น ๆ kraje w przyszłościoci. เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน เวอร์ชันใหม่ของ Inwestor mobile ju dostpna 29 มิถุนายน 2016 r. W DM BZ WBK สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น Robimy ทั้งหมด, เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ดีที่สุด mobilnej ลงทุนเพราะมือถือ Inwestor มือถือ 1.2. การปรับปรุงล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล็อกowania เพื่อ zaoszczdzi czas moesz ustawi swj NIK (ตัวเลขความเชื่อมั่นของลูกค้า sucy ทำ logowania) jako domly. การชำระเงิน, การชำระเงิน, การชำระเงิน, NIK zapamitany Moesz ใช้เป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาตรฐานหรือ uproszczonego. Uproszczone to PIN mobilny - skadajcy si tylko z สี่ทำ omiu cyfr Chcemy, เพื่อประโยชน์ของการใช้งานโดยที่ดีที่สุด, เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของคุณบนกระดานข่าวเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใหม่ zlecenia. นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือค้นหาที่ใช้งานอยู่ทั่วไปในปัจจุบันโดยใช้ชื่อย่อในการใช้งาน ตอนนี้ใช้เวลานานใน Portfelu ในขณะนี้, poza Obama, ใช้เวลา: rodki finansowe. Wycena และ Wycena พร้อมกัน ใหม่หน้าที่การใช้งาน z automatycznienego przewalutowania w awad skadania zlecenia sprzeday zag long, obligacji bd อีเอฟเอฟ -w wentylane s Zadbalimy ใช้เวลาในการทำสัญญาจากร้านค้าเหล่านี้ i spadki kursu instrumentu s prezentowane w bardziej przepływy sposobb. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางกฎหมาย เปิดใช้งานรูปแบบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มขนาดรูป, czerwonym spadek bd niebieskim ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง. ลากจูง im จะ zn znaki, หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ Inwestor มือถือ z Google Play bd App Store และฉันต้องการจะแปลงเป็น mobilne การลงทุนกับ DM BZ WBK รายละเอียดเพิ่มเติม FATCA (พระราชบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้ต่างประเทศ) เพื่อควบคุมสกุลเงิน สำหรับทุกคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือไม่ W zwizku zkturyami FATCA Dom Maklerski BZ WBK (DM BZ WBK) มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำภาษีใน Stanach Zjednoczonych อเมริกาจากลูกค้า okres przejciowego เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 r.) ถึง 30 พฤศจิกายน 2015r ดูรายชื่อลูกค้า DM BZ WBK ในรูปแบบของโฆษณา 2016r ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคำแถลงการณ์หรือคำแถลงการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA - บุคคลในตำแหน่งที่ว่างเปล่า Banku Zachodniego WBK SA, zgosi telefonicznie pod ไม่มี 801 36 46 36 หรือ 48 61 856 44 44 (ยืนยันยืนยันโดย doradc tosamoci), pobra std พิมพ์kowa i odesa na adres: Bank Zachodni WBK S.A. Biuro Kontroli Obligatoryjnych, ul. Ofiar Owicimskich 3840, 50-950 Wrocaw, z dopiskiem FATCA. Klienci instytucjonalni mog zoy owiadczenie FATCA: w ตำแหน่งทางการเงิน Banku Zachodniego WBK S.A. (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้) pobra std. การพิมพ์และการรับรองจากธนาคาร: Bank Zachodni WBK S.A. Biuro Kontroli Obligatoryjnych, ul. Ofiar Owicimskich 3840, 50-950 Wrocaw, z dopiskiem FATCA, skaners พร้อมกับ dm.inwestorbzwbk.pl และ sekretariat.dmbzwbk.pl W กรณีที่ DM BZ WBK ไม่ได้รับการแจ้งเตือน 1.12.2016r. bdzie ได้รับการยืนยันการทำธุรกรรมในวันที่ 3 วันที่ roboczych po upywie นี้ terminu รอสายอยู่ที่ rachunkach ลูกค้า. DM BZ WBK ได้รับการรับรองแล้ว การเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้องในวันที่ 3 roboczych จากวันที่รับโดยธนาคารและการชำระเงิน ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับ FATCA เข้าถึงลูกค้าได้ตามต้องการด้วย Opata ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เนื้อหาที่มีลักษณะเป็น inform informations. Pragniemy remindnie, i DM BZ WBK ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำในสกุลเงินดอลลาร์และภาษี doradztwa prawnego. W wtpliwoci o o ทิศทางการทำ waciwego organu podatkowego หรือเป็นพยานทำ wiadczenia usug doradztwa podatkowego or prawnego. W FATCA w Banku Zachodnim WBK S.A. กรุณาติดต่อ O skrzynk funkcyjn FATCA.POLANDbzwbk.pl Inwestycje na giedach w wot zotych 13 มิถุนายน 2016 r. ตอนนี้ DM BZWWK mozesz inwestuje na giedach zagranicznych wesela w zotych i to i wrotek i taniej to znowu przewalutzy się z wami z rodzynkami. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขการใช้งานที่เหมาะสม Sprawd การลงทุนและการลงทุน วันที่โทรศัพท์ 25 oraz 28 marca 2016 r. 24 มีนาคม 2016 r. วันที่ 25 marca 2016 r. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) Dom Domains ค่าบริการและค่าใช้จ่ายผ่านทางศูนย์บริการใน Zespole Contact Center ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 18:00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2016 r. (brak sesji giedowej) หน้าแรกของศูนย์การติดต่อสื่อสาร Zespole Contact Center ตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 16:00 น. Inwestuj เป็น podwoimy Twj zysk Chciaby osiga ยอดเยี่ยม zyski z inwestycji giedowych, ale zac zacz zzzalez zgoded wracasz na parkiet po przerwie W Domu Maklerskim BZ WBK wiemy, by by trudne, เนื่องจาก umoliwimy Ci osign zzzy zysk z invest. เธอได้รักเธอ 31 สิงหาคม br. ดำเนินการตามความต้องการของคุณ, การใช้จ่ายของฉันก่อนที่คุณจะดีขึ้นโดยคุณในช่วง promocji zysku, w kwocie maksymalnie 1000 z. แผลเดี่ยว PIT-8C ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Inwestorze ออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2016 r. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) อาจ pobra PIT-8C za 2015 ปี เอกสารรูปแบบ PDF เป็นรูปแบบ PDF การจัดส่งสินค้า PIT-8C จะมีขึ้นในช่วงปี 2015 โดยมีรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ใน DM BZ WBK, w tym z rynkw zagbound, OTC (เช่น. Forex ตลาด) และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดzowanych Wicej informacji na topic PIT-8C มีที่จอดรถ Klienci, ktrzy otrzymuj PIT-8C ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ไม่ได้รับไปในรุ่น papierowej. คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร PDF PIT-8C ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Inwestor online (w Pocz Poczta) โพเดียมในการจัดอันดับบัญชีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ดีที่สุด 9 กุมภาพันธ์ 2016 r. เราให้คำแนะนำสำหรับกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการจัดอันดับ III จัดอันดับโดย Puls Biznesu ข้อเสนอ DM BZ WBK ในการกำหนดราคาสำหรับการประเมินผล Dzikujemy และยอมรับการทำธุรกรรมกับผู้ค้า Rachunkiem i TopTrader. วันจันทร์ก่อนการขาย 4 มกราคม 2016 r. Promocyjna ลำไส้ใหญ่สำหรับการทำธุรกรรมภายในวันที่ 5 z ไป kontrakt doizuje do koca 2016r. W przypadku interwencyjnego zamykania przez Dom Maklerski BZ WBK obowizuje z powodu prowokacji zwiastunów z DM BZ WBK. Promocja Zwrot prowizji dla mobilnych przeduona do koca roku 21 สิงหาคม 2015 r. วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา, ale nasza โปรโมชั่น trwa Nadal Cieszymy si, และการประยุกต์ใช้ Inwestor mobile จุดที่น่าสนใจและการลงทุน, การลงทุน, การลงทุน. ก่อนที่จะมีการส่งเสริม Zwrot prowizji สำหรับ mobilnych do koca roku. ดาวน์โหลด app Inwestor mobile การลงทุนในตลาดต่างประเทศ regulowane i odbierz zwrot prowizji ทำ 500 z แผลเป็น PIN maskided bd standardowy ตอนนี้ moesz wybra 21 สิงหาคม 2015 r. Stale rozwijamy our usugi, เพื่อให้เป็นประโยชน์ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน DM BZ WBK ตอนนี้ไปจากคุณ zaley, ใคร hasem PIN ต้องการ si posugiwa - mask↑ czy standardowym. Uatwienie i przyspieszenie procesu logowania moe okaza in a cenne zwaszcza for mobilnym wschod, czyli uytkownikw app Inwestor mobile. เปลี่ยนการตั้งค่าการทำธุรกรรมผ่านทาง Inwestor ออนไลน์ในรูปแบบของฉัน usugiDysponcjeDostp ทำบริการ Inwestor onlinemobile และการใช้งาน Inwestor mobile Ch zmien ได้รับ PIN จากหน้ากากที่ไม่ได้รับการสวมหน้ากากในขณะที่ฉันสามารถทำบัญชี, เช่น i penomocnik do rachunku, โดย dyspozycja bdzie บุคคล tylko ktra j zoya. เปลี่ยนวิธีการไม่ได้รับค่าใช้จ่าย, การสำนึกในการหางานโดยไม่ได้รับความยินยอมในวันที่ roboczego nastpujcego po day zoenia obligation. รายละเอียดเพิ่มเติมของ Adobe Inwestor online Docz do grona mobilnych inwestorw, เข้ารับการตรวจเยี่ยมวันที่ 7 สิงหาคม 2015 r. ครั้งแรก zaic za nami เช่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานง่าย, โทรศัพท์มือถือ Inwestor มือถือ โปรโมชั่นผ่านสัปดาห์ละ 250 ตัว Cieszymy si, e nasza promocja spotkaa si z zyglobatych, a aplikacja Inwestor มือถือเป็นความพึงพอใจในการใช้งานโดย uytkownikw - sprawd App Store i Google Play Dzikujemy โดยยอมรับ i zachcamy do mobilnych invest. Przypominamy, e promocja trwa do koca pogenia. ดาวน์โหลด app Inwestor mobile การลงทุนในตลาดต่างประเทศและฉัน odbierz zwrot prowizji. การสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ Inwestor mobile 28 กรกฎาคม 2015 r. ขณะนี้มีแอพพลิเคชัน Inwestor mobile dostpne s talking. W Wig20 na เปิดโอกาส notowa. ดู, jak przesłanea z ยืนยันw push. Zwrot prowizji for mobilnych promocja 15 กรกฎาคม 2015 r. ตอนนี้การลงทุนใน Domu Maklerskim BZ WBK, moesz zebrane zezwelt prowizji nawet 500 z เปิดรับใบแจ้งหนี้, ดาวน์โหลดโปรแกรม Inwestor mobile และการaj z promocji. โปรโมชั่นของ บริษัท Zwrot ได้รับการออกแบบสำหรับมือถือ Inwestor mobile โปรแกรมประยุกต์ใหม่ mobilna DM BZ WBK ในวันหยุดฉันไม่เพียง Wraz กับ pocztajume oddajemy ทำบัญชีลูกค้า zupenie ขณะนี้โปรแกรมประยุกต์ DM BZ WBK do mobilnych ลงทุน giedowych Inwestor มือถือ Kady z nas myli ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในทุกวันนี้ . หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว W applic Inwestor mobile ทำให้เรามีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DM BZ WBK ได้ที่นี่ Mog ledzi najwiesze ข้อมูล PAP i ESPI และยังได้รับการประกาศว่าเป็นเครื่องมือของพวกเขา, โดยผ่านวันที่ mogby by na bieco z rynkiem. Zachcamy do wyprbowania แอพพลิเคชัน Inwestor mobile ju teraz. ดาวน์โหลด z Google play หรือ App Store เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของเราในวันนี้ 30 มิถุนายน 2015 r. วันหยุดพักผ่อน Z อีกด้านหนึ่งของ WASB Wai lato Odkada ตระหนักถึงการวางแผนและวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนของฉัน Letnia Szkoła Giedowa on line - projekt udony โดย Gied Papierw Wartociowych i Stowarzyszenie Inwestorw Indychnych przy wsppencie m.in. z Domem Maklerskim BZ WBK เพื่อปรับปรุงการใช้งานสำหรับระยะเวลาที่ไม่จำเป็น, ในขณะที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญในการฝึกอบรมหรือแม้กระทั่ง warsztatach stacjonarnych. Gdziekolwiek bdziesz - wystarczy dosta do i ok 45 นาที wolnego czasu Dowiadczeni prelegenci porusz podstawowe i niezbdne do inwestowania zagadnienia, m.in. dotyczce poszczeglnych instrumentw notowanych na warszawskiej giedzie. Pierwsza rzecz, ktr kady wiadomy inwestor powinien zrobi, to budowa portfela papierw wartociowych. O zasadach konstruowania portfela, zalenociach midzy ryzykiem a zyskiem i pomocy, na jak mona liczy od specjalistw, opowie ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK Kacper Kdzior . Webinar odbdzie si 29 lipca br. o godz. 12.00. Wrd instrumentw notowanych na GPW, najwiksz popularnoci inwestorw indywidualnych ciesz si akcje oraz obligacje. Dziki Letniej Szkole Giedowej bdzie mona dowiedzie si czym s i jak w nie inwestowa. Nie kady inwestor wie jednak, e moliwoci lokowania kapitau na giedzie jest zdecydowanie wicej. Dlatego 9 wrzenia br. ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK Micha Parafiski przybliy zagadnienia zwizane z rynkiem kontraktw terminowych na WIG20. Od tej pory pojcia quotlongquot, quotshortquot czy quotwygasaniequot nie bd ju adn tajemnic Zapraszamy do udziau w webinarium, ktre rozpocznie si o godz. 12.00. Udzia we wszystkich 14. webinariach jest bezpatny, a dodatkowo cao bdzie nagrywana i udostpniona do odsuchania po zakoczeniu kadego webinarium. Spotkania odbywa si bd w kad rod od 1 lipca do 30 wrzenia 2015 roku. Oglnopolskie Badanie Inwestorw 2015 17 czerwca 2015 r. Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasz ofert, aby coraz lepiej spenia Pastwa oczekiwania. Dlatego kluczowe znaczenie maj dla nas Pastwa sugestie oraz uwagi. Teraz maj Pastwo moliwo wyraenia opinii na temat usug maklerskich biorc udzia w XIII edycji Oglnopolskiego Badania Inwestorw, organizowanego niezmiennie przez Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych. Ankieta jest anonimowa, a jej wypenienie zajmuje tylko ok. 10 minut. Kady, kto wemie udzia w badaniu i poda adres e-mail, bdzie mg wygra cenne nagrody, m.in. iPad, iPody Shuffle czy udzia w konferencji Profesjonalny inwestor. Badanie trwa do 31 sierpnia 2015 r. zachcamy do udziau. Inwestor online nowoci w ofercie 27 kwietnia 2015 r. Wdroylimy now wersj serwisu Inwestor online, dziki czemu w naszej ofercie pojawio si od dzi kilka nowoci i zmian: Drogowskaz inwestycyjny jest bardziej przyjazny dla inwestorw za spraw lepszej nawigacji i bardziej szczegowych opisw, a przede wszystkim dziki wprowadzeniu mechanizmu rebalancingu, ktry przygotowuje klientowi indywidualn list zlece niezbdnych do wykonania, aby portfel klienta poda za portfelem modelowym. Dodany jest te wskanik monitorujcy stale stopie podobiestwa rachunku klienta do portfela modelowego. Teraz drogowskaz inwestycyjny bdzie jeszcze lepiej peni rol samouczka dla pocztkujcych inwestorw, a dowiadczeni inwestorzy powinni doceni prosty i szybki sposb na podanie za portfelem modelowym. Wprowadzilimy zmiany w sposobie obliczania depozytw zabezpieczajcych dla instrumentw pochodnych notowanych na GPW. Dotychczasowa metodologia MPKR zostaa zastpiona modelem SPAN . Metodologia SPAN zapewnia dokadniejsze pokrycie ryzyka, wiksz precyzj pomiaru ni metodologia stosowana do tej pory. Jednym z gwnych powodw wprowadzenia nowej metodologii jest podniesienie poziomu bezpieczestwa obrotu derywatami w Polsce. Wicej informacji na temat zmiany metodologii obliczania depozytw znajduje si na stronie. Depozyty wyliczane w MPKR i SPAN mog znaczco rni si od siebie dla portfeli skorelowanych oraz zbudowanych z udziaem opcji, skutkujc zmniejszeniem lub zwikszeniem wymaga depozytowych w zalenoci od skadu portfela. Inwestorzy mog samodzielnie obliczy depozyt w SPAN korzystajc z kalkulatora udostpnionego przez KDPW CCP pod adresem. Poprawione zostay te fakty korporacyjne . ktre obejmuj nastpujce zakadki: Emisje z prawem poboru, Emisje bez prawa poboru, Dywidendy, Splity, Asymilacje, Wyniki kwartalne, Wyniki proczne, Wezwania, Terminy WZA. Fakty korporacyjne bd teraz aktualizowane automatycznie. Nr 1 na rynku opcji W siedzibie Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie odbyo si uroczyste podsumowanie roku giedowego 2014, podczas ktrego liderom rynku wrczono nagrody. Znalelimy si w gronie wyrnionych podczas gali otrzymalimy nagrod GPW za najwyszy udzia w wolumenie obrotw opcjami bez transakcji animatora w 2014 roku. PIT-8C w formie elektronicznej do pobrania w Inwestorze online W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdujcej si w prawym grnym rogu ekranu) klienci Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) mog pobra PIT-8C za 2014 rok. Dokument ten dostpny jest w formacie PDF. Wystawiony PIT-8C zawiera sum przychodw i kosztw osignitych w roku 2014, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynkw zagranicznych, OTC (np. rynek Forex) i produktw strukturyzowanych. Wicej informacji na temat PIT-8C znajduje si tutaj. Klienci, ktrzy otrzymuj PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymaj go ju w wersji papierowej. Ju teraz zachcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online (w opcji Poczta). Metody Fibonacciego w inwestycjach praktyczne szkolenie 22 stycznia 2015 r. Zapraszamy na szkolenie (w Warszawie, Poznaniu lub Wrocawiu), podczas ktrego zaprezentowana zostanie metodologia wyznaczania kluczowych stref cenowych Fibonacciego. Szkolenie, w przystpny i praktyczny sposb, zostanie poprowadzone przez naszego analityka Pawa Danielewicza autora ksiki Geometria Fibonacciego. Nowe ujcie. Na przykadzie kontraktw i spek wchodzcych w skad indeksu WIG20 zademonstrowane zostanie, krok po kroku, stosowanie metod Fibonacciego. Notowania giedowe od stycznia taniej 2 stycznia 2015 r. Korzystanie z przegldu notowa GPW jest tasze od stycznia 2015 r. Teraz dla jednej najlepszej oferty dostp jest bezpatny i to nawet, jeli klient nie wykona adnej transakcji Natomiast obrt miesiczny w wysokoci 90 tys. z lub 60 kontraktw, w kolejnym miesicu zwalnia cakowicie z opaty za dostp do notowa z picioma najlepszymi ofertami oraz czciowo z opaty za peen arkusz ofert. Wicej informacji znajd Pastwo w Taryfie opat i prowizji. Nisze ceny dla wielu inwestorw oznaczaj atwiejszy dostp do notowa, co moe uatwi podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Tego wanie yczymy Pastwu w 2015 roku Zmiany w indeksach instrumentach GPW 10 grudnia 2014 r. Od pocztku 2015 roku Gieda Papierw Wartociowych wprowadza nastpujce zmiany w publikowanych indeksach: po sesji 30 grudnia 2014 roku zostanie zakoczona publikacja indeksw WIG50, WIG250, WIG30short i WIG30lev, indeksy WIG20 oraz mWIG40 bd nadal publikowane w 2015 roku, od sesji 2 stycznia 2015 roku wznowiona zostanie publikacja indeksu sWIG80 (obecnie pod nazw MiS80), ktry bdzie publikowany z czstotliwoci co minut, od sesji 2 stycznia 2015 roku czstotliwo publikacji indeksu WIG30 zostanie zmniejszona do jednej minuty (obecnie co 15 sekund). W zwizku z powyszym, w grudniu 2014 roku nie zostan wprowadzone do obrotu instrumenty pochodne oparte na indeksach WIG30 oraz WIG50. Jednoczenie przypominamy, e ostatnim dniem obrotu jednostkami indeksowymi na WIG20 bdzie 18 grudnia 2014 roku, natomiast dniem wyganicia 19 grudnia 2014 roku. Rachunek inwestycyjny VIP nowo W ramach ofert specjalnych Dom Maklerski BZ WBK wprowadzi nowy Rachunek inwestycyjny VIP . kierowany do klientw Banku Zachodniego WBK S.A. posiadajcych status klienta VIP lub posiadajcych Konto VIP . W ramach Rachunku inwestycyjnego VIP klienci mog korzysta z preferencyjnych warunkw, m. in. niszych stawek prowizji, bezpatnego prowadzenia rachunku papierw wartociowych, czy dostpu do Strefy Premium w serwisie Inwestor online. Wicej informacji o ofercie znajdziesz tutaj . Szkolenia internetowe dot. rynku derywatw W Domu Maklerskim BZ WBK wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientw. Od listopada ruszamy z seri szkole internetowych ze specjalistami DM BZ WBK. Spotkania te bd powicone zagadnieniom zwizanym z rynkiem terminowym i inwestycjami w instrumenty pochodne. Bdzie to rwnie wspaniaa okazja do zadania nurtujcych pyta, wymiany pogldw oraz zwrcenia naszej uwagi na wane kwestie. Akcjonariat Obywatelski z Domem Maklerskim BZ WBK Rusza kolejna edycja spotka edukacyjnych Inwestuj wiadomie w ramach giedowego programu Akcjonariat Obywatelski. Tradycyjnie organizatorem tego programu jest Ministerstwo Skarbu Pastwa wsplnie z kluczowymi dla rynku kapitaowego instytucjami, a Dom Maklerski BZ WBK peni rol partnera i organizuje cykl trzech otwartych szkole o inwestowaniu na rynku kapitaowym. Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia: 27 stycznia 2015 r. w Poznaniu 29 stycznia 2015 r. w Warszawie 26 marca 2015 r. we Wrocawiu W programie szkolenia przewidzianych jest wiele ciekawych zagadnie, np. Rynek kapitaowy funkcjonowanie Papiery wartociowe akcje i obligacje Analiza fundamentalna poszukiwanie wartoci Analiza techniczna Inwestowanie jako proces ryzyko, psychologia i dywersyfikacja Wicej informacji znajduje si na stronie: akcjonariatobywatelski.plZmiana struktury organizacyjnej 31 padziernika 2014 roku nastpi podzia Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Podzia mia na celu przeniesienie dziaalnoci maklerskiej do Banku Zachodniego WBK S.A. a dziaalnoci edukacyjnej i reklamowej Domu Maklerskiego do nowo zawizanej spki Giedokracja Sp. z o.o. Cel ten zosta w peni zrealizowany. W wyniku podziau Bank Zachodni WBK S.A. sta si nastpc prawnym i wstpi we wszystkie prawa i obowizki Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w zakresie dziaalnoci maklerskiej. Oznacza to, e Bank sta si stron zawartych umw z Klientami, ktre pozostaj w mocy i s teraz wykonywane przez Bank Zachodni WBK S.A. a konkretnie przez dziaajce w strukturze Banku biuro maklerskie, ktre zachowuje nazw Dom Maklerski BZ WBK. Umowy nie wymagaj aneksowania ani podejmowania przez dotychczasowych Klientw Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. adnych dodatkowych dziaa w celu korzystania z usug maklerskich. Usugi te wiadczone s zgodnie z treci umw zawartych z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. oraz obowizujcych regulaminw. W przypadku jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Contact Center Domu Maklerskiego pod numerem 61 856 44 45 (koszt poczenia zgodny z taryf operatora) w dni robocze w godzinach 7:0023:00. Zmiana cyklu rozrachunkowego z T3 na T2 19 wrzenia 2014 r. Od 6 padziernika Krajowy Depozyt Papierw Wartociowych zmienia cykl rozrachunkowy z T3 na T2 dla nastpujcych instrumentw: akcje praw do akcji ETF kwity depozytowe certyfikaty inwestycyjne Harmonogram zmiany cyklu rozrachunkowego:9 padziernika (czwartek) Nowe zasady rozrachunku maj wpyw na klientw, ktrzy wykorzystuj limit nalenoci . Uzupenienie rodkw lub sprzeda akcji w celu rozliczenia transakcji kupna wykonana musi by w terminie T2. Zmiana cyklu rozrachunkowego na T2 wpywa na prawa inwestorw wynikajce z posiadania akcji oraz innych instrumentw (np. dywidenda, udzia w WZA, wykup certyfikatw). Poniej prezentujemy przykady dla poszczeglnych sytuacji. Dywidenda. W cyklu T3, jeli dzie ustalenia prawa do dywidendy spki przypada 23 maja (pitek), ostatni dzie w ktrym inwestor musi dokona zakupu aby uzyska prawo do dywidendy wypada 20 maja (wtorek). W cyklu T2 bdzie to 21 maja (roda). WZA. Jeli spka ustalia termin WZA na 24 kwietnia (czwartek), aby uzyska prawo do udziau w WZA, inwestor musi posiada zapisane akcje na rachunku 8 kwietnia (record day) w cyklu T3 ostatnim dniem, kiedy inwestor musi dokona zakupu akcji to 3 kwietnia (czwartek). W cyklu T2 bdzie to 4 kwietnia (pitek). Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi Serdecznie zapraszamy do udziau w II edycji konferencji powiconej relacjom inwestorskim organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Pastwa i Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych. Konferencja odbdzie si 10 wrzenia br. w budynku Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie i bdzie to pierwszy z wielu projektw realizowanych w ramach nowej edycji programu Akcjonariat Obywatelski 201415. Rynek 360 - Twoje centrum zarzdzania inwestycjami 30 czerwca 2014 r. W naszym serwisie Inwestor online udostpnilimy now funkcjonalno Rynek 360. Jest to dodatkowa zakadka, w ktrej znajdziesz rnorodne funkcjonalnoci umoliwiajce przegld aktyww, notowa, wykresw, informacji serwisw agencyjnych, statystyk, opracowa analitycznych, a take moesz zoy zlecenie i sprawdzi jego realizacj. Wikszo funkcjonalnoci oraz informacji zostao kontekstowo powizanych ze sob, poszczeglne funkcjonalnoci dostpne s w ramach rnych komponentw, a ich rozmieszczenie i ukad moesz spersonalizowa wedug wasnych wymaga. Dla przykadu komponent prezentujcy notowania danego instrumentu finansowego (instrument definiujesz samodzielnie), zawiera przyciski sprzedajkup pozwalajce na szybkie zawarcie transakcji, wykres dla notowa, ostatnie transakcje oraz dodatkowe zakadki, w ktrych dostpne s wiadomoci agencyjne oraz opracowania analityczne DM BZ WBK dla tego instrumentu. Cao jest bardzo czytelna i intuicyjna oraz zwiera wiele uatwie i udogodnie. Wszystkie wiadomoci i informacje aktualizowane s automatycznie, a dodatkowo notowania giedowe odwieane s w czasie rzeczywistym. Cze komponentw umoliwia bezporednie przejcie do odpowiednich opcji serwisu z rozszerzon prezentacj informacji. Zakadka Rynek 360 dostpna jest na najbardziej popularnych systemach operacyjnych tj. Windows, Linux i OS X bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Ukad tej zakadki moesz spersonalizowa wedug wasnych preferencji, wic zakadka ta moe stanowi swoiste centrum tradingu. Korzystanie z zakadki Rynek 360 nie wie si z dodatkowymi opatami, ale wymagany jest dostp do notowa giedowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedn najlepsz ofert (sprawd warunki i opaty za korzystanie z usugi odbioru notowa giedowych w czasie rzeczywistym ). Jednoczenie wymagane jest rwnie aktywowanie zakadki Rynek 360 w opcji ustawie serwisu, poniewa domylnie zakadka ta nie jest wczona. Oglnopolskie Badanie Inwestorw XII edycja Zapraszamy Pastwa do udziau w XII edycji Oglnopolskiego Badania Inwestorw, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorw indywidualnych w Polsce - poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania, ktrzy podadz swj adres e-mail, wezm udzia w losowaniu nagrd (iPad Mini, iPody Shuffle, udzia w konferencjach). Wicej informacji na temat badania, ankieta oraz Regulamin badania i konkursu znajduje si na stronie obi.sii.org.pl. Punkt Obsugi Klientw Warszawa Atrium - zmiana lokalizacji 11 kwietnia 2014 r. Uprzejmie informujemy, i z dniem 25 kwietnia 2014 r. Punkt Obsugi Klientw Domu Maklerskiego BZ WBK mieszczcy si przy al. Jana Pawa II 23 w Warszawie zostanie przeniesiony do nowej siedziby zlokalizowanej przy pl. Powstacw Warszawy 2 w Warszawie . Zmiana ta nie wymaga dopenienia adnych formalnoci, a placwka, do ktrej zostanie przeniesiona obsuga rachunkw znajduje si rwnie w cisym centrum miasta i jest czynna od poniedziaku do pitku w godzinach 9:0018:00. W dotychczasowej placwce przy al. Jana Pawa II 23 z usug Domu Maklerskiego BZ WBK mona korzysta do 24 kwietnia br. wcznie. W przypadku dodatkowych pyta, informacji udziel pracownicy naszego Punktu Obsugi Klientw w Warszawie pod numerami telefonu: 22 526 21 20, 22 526 21 21, 22 526 21 28 (koszt poczenia zgodny z taryf operatora). Zmiana w nazewnictwie opcji na indeks WIG20 14 marca 2014 r. Od dnia 17 marca 2014 r. zmienia si nazwa skrcona dla opcji na WIG20. Nowy format nazwy skrconej to OXYZkrrcccc, gdzie poszczeglne znaki oznaczaj: a) O rodzaj instrumentu opcja b) XYZ kod okrelajcy nazw instrumentu bazowego W20 c) k kod okrelajcy typ opcji i miesic wyganicia d) rr dwie ostatnie cyfry roku wyganicia, e) cccc kurs wykonania Do tej pory oznaczenie roku miao jeden znak, a okrelenie kursu wykonania trzy znaki. Przykadowo: opcja CALL oparta na indeksie WIG20 wygasajca w marcu 2014 z cen wykonania 2550 pkt. bya oznaczona jako: OW20C4255 od 17 marca 2014 r. bdzie miaa oznaczenie: OW20C142550 PIT-8C w formie elektronicznej do pobrania w Inwestorze online 26 lutego 2014 r. W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdujcej si w prawym grnym rogu ekranu) mog Pastwo pobra PIT-8C za 2013 rok. Dokument ten dostpny jest w formacie PDF. PIT-8C wystawiony przez Dom Maklerski BZ WBK zawiera sum przychodw i kosztw osignitych w roku 2013, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynkw zagranicznych, OTC (np. rynek Forex) i produktw strukturyzowanych. Wicej informacji na temat PIT-8C znajd Pastwo tutaj . Klienci, ktrzy otrzymuj PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymuj go ju w wersji papierowej. Ju teraz zachcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online. EMIR - jak sprosta obowizkom raportowym 12 lutego 2014 r. Jeli jeste przedsibiorc z siedzib w Unii Europejskiej tzn. osob prawn, jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, czy osob fizyczn i prowadzisz dziaalno gospodarcz i zawierasz transakcje na rynku OTC ilub derywatach na GPW w Warszawie, masz obowizek raportowa wszystkie swoje transakcje poczwszy od 12 lutego 2014 r. Jestemy cenieni za komfort wsppracy 6 lutego 2014 r. Puls Biznesu po raz kolejny porwna rachunki maklerskie dla aktywnych inwestorw indywidualnych. W rankingu tym rachunek DM BZ WBK zaj drugie miejsce, co oznacza awans o jedn pozycj w porwnaniu do roku ubiegego. Podobnie jak poprzednio, nasza wysoka pozycja wynika z elementw wpywajcych na komfort wsppracy, takich jak mobilna aplikacja, dugie godziny pracy Contact Center oraz dostpno Punktw Obsugi Klientw. Doceniony zosta te program do analizy technicznej AmiBroker, z ktrego mog korzysta nasi klienci. Oferujemy zatem wygodne i profesjonalne inwestycje. (rdo: Puls Biznesu 5.02.2014 r.) e-wycig z rachunku inwestycyjnego w Inwestorze online 27 stycznia 2014 r. W serwisie Inwestor online (po zalogowaniu, w opcji Poczta znajdujcej si w prawym grnym rogu ekranu) udostpniony zosta wycig z rachunkw inwestycyjnych oraz rejestru sponsora za 2013 rok. Wycig dostpny jest w formacie PDF. Jednoczenie informujemy, e klienci Domu Maklerskiego BZ WBK posiadajcy dostp do serwisu Inwestor online, otrzymuj ten wycig wycznie w wersji elektronicznej nie otrzymaj ju wycigu w wersji papierowej. Pobierz e-wycig Nasi analitycy s najlepsi 8 stycznia 2014 r. DM BZ WBK ma najlepszy zesp analitykw ogosi Parkiet w dorocznym rankingu, przyznajc nam najwicej punktw take w kategorii corporate access. Uznanie zyska nie tylko cay zesp, ale rwnie nasi poszczeglni eksperci. Drugie miejsce w oglnym rankingu na najlepszego analityka giedowego zaj Tomasz Kasowicz, ktry ponadto ponownie zosta ogoszony najlepszym analitykiem sektora chemicznego, a take wygra w sektorze paliwowym. Z kolei Dariusz Grski, od lat uznawany za jednego z najlepszych analitykw brany finansowej, tym razem okaza si bezkonkurencyjny w swojej kategorii. Natomiast Tomasz Jerzyk ponownie zaj drugie miejsce wrd analitykw technicznych. Najlepszych analitykw wybierali zarzdzajcy funduszami. (rdo: Parkiet 8.01.2014 r.) DM BZ WBK najlepszym brokerem w ocenie inwestorw indywidualnych (Forbes 1013) Jestemy najlepszym brokerem detalicznym Najlepszym brokerem wybrali nas inwestorzy indywidualni w najnowszym rankingu domw maklerskich opublikowanym przez Forbes (nr 1013). Mimo bardzo ostrej konkurencji, poprawilimy swoj pozycj sprzed roku awansujc z miejsca drugiego na pozycj lidera. Warto doda, e w omiu edycjach rankingu na podium bylimy siedem razy. Bardzo wysokie noty otrzymalimy od inwestorw detalicznych we wszystkich analizowanych kategoriach. Najlepiej oceniona zostaa bezawaryjno i szybko oraz funkcjonalno naszej platformy internetowej. W dobie internetowego handlu na dynamicznych rynkach s to cenne atuty, niemniej cieszymy si, e klienci doceniaj rwnie profesjonalizm naszych ekspertw oraz jako obsugi bezporedniej. Zwycizc wrd maklerw instytucjonalnych okaza si Marcin Kuciapski jeden z naszych sales traderw, ktry otrzyma najwysze oceny od klientw instytucjonalnych. Cay zesp sales traderw DM BZ WBK rwnie uplasowa si na podium zajmujc miejsce trzecie. Dzikujemy naszym klientom za okazane nam po raz kolejny zaufanie. Nowoci w serwisie Inwestor online 8 wrzenia 2013 r. wprowadzilimy ponisze zmiany w serwisie Inwestor online: 1. Moliwo zoenia zlecenia z zakadki Notowania lub aplikacji NOL3 z dodatkowymi parametrami. Jeeli w opcji Ustawienia - Wywietlanie danych waciwo Mniej parametrw zlecenia ustawiona jest na Nie, to po klikniciu w ofert kupna lub sprzeday wywietlany jest ekran nowego zlecenia, w opcji Zlecenia, z wszystkimi dostpnymi polami. W przeciwnym wypadku kliknicie w ofert kupna lub sprzeday, tak jak obecnie, wywouje okno pop-up umoliwiajce szybkie zoenie zlecenia poprzez wypenienie tylko niezbdnych pl. 2. Okno pop-up, o ktrym mowa w punkcie poprzednim otrzymuje now waciwo. Po zoeniu zlecenia mona je zamkn klikajc w przycisk quotZamknijquot lub poczeka kilka sekund, po upywie ktrych okno jest zamykane automatycznie. 3. Na ekranach prezentujcych zmienn liczb wywietlanych rekordw, np. w przegldzie zlece oraz transakcji biecych lub archiwalnych umoliwiamy przegld wikszej iloci danych bez koniecznoci zmiany podstrony. Poprzez list rozwijan quotRekordw na stroniequot moliwe jest wybranie jednej z wartoci: 10, 50, 100 lub wszystkie rekordy. 4. Aby unikn koniecznoci cigego wybierania podanej liczby rekordw, w opcji Ustawienia - Wywietlanie danych moliwe jest zapamitanie wybranej wartoci. 5. Dodalimy prezentacj kursu, wedug ktrego obliczana jest rentowno otwartej pozycji na rynku kasowym. Funkcja ta dostpna jest w opcji Portfel - Rachunki - Szczegy - Rachunek instrumentw finansowych - Wicej - Rentowno. Kurs instrumentu prezentowany jest o ile uytkownik korzysta z usugi odbioru notowa w czasie rzeczywistym. Sprawd planowane zmiany na derywatach Od 23 wrzenia br. GPW wprowadzi do obrotu nowe kontrakty na WIG20 z mnonikiem 20z. Rwnoczenie rusza publikacja nowych indeksw WIG30 i WIG30TR. Dodatkowo na koniec wrzenia GPW planuje wprowadzi nowe kontrakty na stop procentow i obligacje. UTP - nowy system transakcyjny na GPW 15 kwietnia 2013 r. na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie ruszy UTP, czyli nowy system transakcyjny. Wdroenie nowej platformy transakcyjnej byo najwaniejszym projektem od wielu lat nie tylko dla GPW, ale rwnie dla caego polskiego rynku kapitaowego. Poznaj plusy nowego Inwestora online 18 marca 2013 r. Od 18 marca 2013 r. ruszy nowy Inwestor online. Ma on wiele plusw, gdy nowa wersja serwisu jest o wiele bogatsza od dotychczasowej. Zachcamy do zapoznania si z nowociami, ktre przygotowalimy dla naszych klientw. GPW nagrodzia liderw polskiego rynku kapitaowego 21 lutego 2013 r. Dom Maklerski BZ WBK otrzyma nagrod za najwyszy udzia w wolumenie obrotw instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2012 roku. Ju trzeci rok z rzdu oferta DM BZ WBK cieszya si uznaniem inwestorw rynku terminowego, ktrzy za naszym porednictwem wykonali najwikszy obrt kontraktami terminowymi na giedzie warszawskiej. Dzikujemy za zaufanie i zachcamy do dalszego korzystania z naszych usug Nasi analitycy nadal na podium 21 stycznia 2013 r. W dorocznym rankingu Parkietu Tomasz Kasowicz z DM BZ WBK okaza si najlepszym analitykiem w sektorze przemysowym obejmujcym rwnie przemys chemiczny. W kategorii telekomunikacja, IT i media trzecie miejsce zaj Pawe Puchalski. Natomiast Tomasz Jerzyk obj drugie miejsce wrd analitykw technicznych. Tradycyjnie najlepszych analitykw 2012 roku wybierali zarzdzajcy funduszami i stratedzy (rdo: Parkiet 21.01.2013 r.) Oferujemy komfort wsppracy Puls Biznesu po raz pierwszy porwna rachunki maklerskie dla inwestorw indywidualnych. W rankingu tym rachunek DM BZ WBK zaj wprawdzie trzecie miejsce, jednake warto podkreli, i najwicej punktw otrzymalimy za elementy wpywajce na komfort wsppracy. Komfort ten ksztatuj m.in. mobilna aplikacja, dugie godziny pracy Contact Center, dostpno Punktw Obsugi Klientw oraz program do analizy technicznej AmiBroker. Zatem rachunek maklerski w DM BZ WBK umoliwia wygodne i profesjonalne inwestycje. (rdo: Puls Biznesu 21.01.2013 r.) DM BZ WBK konsekwentnie wrd najlepszych 27 wrzenia 2012 r. W najnowszym rankingu domw maklerskich opublikowanym przez Forbes (nr 1012) inwestorzy indywidualni ponownie uplasowali nas na II miejscu. W siedmiu edycjach rankingu, sze razy bylimy na podium, udowadniajc tym samym nasz konsekwencj w staraniach o jak najlepsz jako oferty i obsugi klientw. Dobre oceny uzyskalimy we wszystkich kategoriach, ale najbardziej klienci docenili nasz platform transakcyjn, a take jako analiz i rekomendacji oraz obsugi bezporedniej. W dobie internetowego handlu na dynamicznych rynkach giedowych czy walutowych funkcjonalno, bezawaryjno i szybko platformy to niewtpliwe atuty. Jednak cieszymy si, e klienci doceniaj rwnie rol naszych ekspertw analitykw i doradcw. Dzikujemy za okazane nam po raz kolejny zaufanie. Statuetka Byka i niedwiedzia dla DM BZ WBK 20 marca 2012 DM BZ WBK zosta uznany przez Gazet Giedy Parkiet za dom maklerski roku 2011 i otrzyma statuetk Byka i niedwiedzia. Wyrnienie to odzwierciedla nasz siln pozycj na rynku pierwotnym i wtrnym. W 2011 roku wprowadzilimy na gied a siedem spek i zostalimy uznani za specjalist od spek ukraiskich. Ponadto kolejny rok jestemy liderem rynku kontraktw terminowych, na ktrym nasi klienci wykonali najwikszy obrt sigajcy 14,5 rynku. Zwikszylimy take udzia w obrotach na rynku akcji do 9,3 w 2011 r. (vs. 8,2 w 2010 r.). Jestemy te najaktywniejsz instytucj na NewConnect. Parkiet doceni rwnie si naszego wsparcia analitycznego, najszersz ofert funduszy inwestycyjnych oraz innowacyjno w zakresie usug elektronicznych. Nagroda przyznana nam przez Parkiet jest powodem do ogromnej dumy i zadowolenia, a jednoczenie motywacj do dalszego rozwoju naszej oferty. (Parkiet 20 i 21.03.2012 r. oraz dane GPW) Nagrody GPW 9 lutego 2012 r. Gieda Papierw Wartociowych nagrodzia brokerw, ktrzy byli najbardziej aktywni w 2011 r. Dom Maklerski BZ WBK otrzyma wyrnienie a w trzech kategoriach Zostalimy uhonorowani za animowanie rynku akcji . otrzymalimy statuetk za najwysze obroty na rynku New Connect . a take wyrnienie za najwiksz liczb ofert publicznych spek zagranicznych . (rodo: gpw.pl) Nagroda Ministra Skarbu dla DM BZ WBK Minister Skarbu Aleksander Grad nagrodzi DM BZ WBK za wsprealizacj cyklu spotka i warsztatw o giedzie w ramach projektu Akcjonariat obywatelski. Inwestuj wiadomie. Uroczyste wrczenie nagrd odbyo si 16 listopada 2011 r. w siedzibie Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie i poczone byo z podsumowaniem dziaa edukacyjnych inicjowanych przez Ministerstwo Skarbu Pastwa (MSP) w latach 2008-2011. Nagrod z rk ministra odebra Mariusz Sadocha Prezes Zarzdu DM BZ WBK. Akcjonariat obywatelski. Inwestuj wiadomie by jednym z kilku duych projektw inicjowanych przez MSP w ostatnich latach. Mia on na celu popularyzacj idei prywatyzacji, aktywnego inwestowania i oszczdzania oraz wiedzy o rynku kapitaowym. W projekcie, obok MSP, bray udzia instytucje i organizacje kluczowe dla rynku kapitaowego, a take spki, ktre debiutoway na giedzie w ramach ww. programu. cznie w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego odbyo si 49 spotka w byych miastach wojewdzkich w caej Polsce. Dom Maklerski BZ WBK zorganizowa cykl 5 spotka: w Szczecinie, Poznaniu, Kaliszu, Pile i Jeleniej Grze w ktrych udzia wzio blisko 600 osb. Wykady na temat podstaw inwestowania na rynku kapitaowym prowadzi Robert Raszczyk ekspert DM BZ WBK. DM BZ WBK stoi mocno na podium 29 wrzenia 2011 r. W najnowszym rankingu domw maklerskich opublikowanym w miesiczniku Forbes (nr 102011) DM BZ WBK SA znw znalaz si w cisej czowce. Tradycyjnie domy maklerskie oceniane byy osobno przez klientw instytucjonalnych i indywidualnych, a dodatkowo oceniono sales-traderw. We wszystkich rankingach DM BZ WBK SA stan na podium. W pierwszym, po krtkiej przerwie, wrcilimy na pozycj wicelidera. Klienci instytucjonalni docenili nasz aktywno w IPO, jako analiz i rekomendacji, szeroko oferty oraz elastyczno i profesjonalizm w relacjach. W ocenie klientw indywidualnych zachowalimy drug lokat osignit przed rokiem. Najwyej oceniona zostaa jako naszych produktw analitycznych oraz serwis Inwestor online. W rankingu najlepszych zespow sales-traderw zajlimy trzecie miejsce. Serdecznie dzikujemy naszym klientom za okazane uznanie i wysokie oceny, ktre s dla nas najlepsz motywacj na przyszo. DM BZ WBK nadal liderem debiutw giedowych 28-29 maja 2011 r. DM BZ WBK w dalszym cigu pozostaje niekwestionowanym liderem pod wzgldem liczby wprowadzonych spek. W 2010 i w pierwszych piciu miesicach 2011 roku przeprowadzilimy a 10 pierwszych ofert publicznych (IPO) o wartoci okoo 734 mln z (Parkiet. Z kim na Gied 28-29.05.2011 roku). Dziki temu mielimy znaczny wkad w sukces Warszawskiej Giedy Papierw Wartociowych, ktra zostaa liderem w Europie, jeeli chodzi o liczb debiutw. Zaoferowalimy inwestorom moliwo brania udziau w IPO ciekawych zagranicznych spek, takich jak: Agroton, Avia, Sadovaya, Kulczyk Oil Ventures, KSG Agro, Westa. Natomiast krajowe spki, ktre wprowadzilimy do obrotu to: Eko Holding, ABC Data, Tesgas, Europejskie Centrum Odszkodowa, KRUK. DM BZ WBK ponownie najlepszy 8 marca 2011 r. 8 marca 2011 r. Puls Biznesu opublikowa wyniki rankingu Wskanika Rynkowej Siy Brokera, w ktrym DM BZ WBK zaj pierwsze miejsce, wyprzedzajc dotychczasowego dugotrwaego lidera. W rankingu liczy si wszechstronno nie tylko wysokie miejsce na rynku akcji i futures, ale te np. pozycja na rynku pierwotnym. 3 marca 2011 r. wrczone zostay certyfikaty Warsaw Business Journal dla firm, ktre osigny najlepsze wyniki w poszczeglnych kategoriach rankingowych w roczniku Book of Lists 2011. DM BZ WBK zaj pierwsze miejsce w kategorii biur maklerskich. DM BZ WBK pierwszy na kontraktach w 2010 roku Bardzo dobry serwis internetowy, profesjonalne analizy i atrakcyjne ceny sprawiy, i klienci indywidualni inwestujcy w kontrakty terminowe na GPW w Warszawie wykonali za naszym porednictwem najwikszy obrt w 2010 roku nasz wsplny sukces to ponad 16 wolumenu wszystkich notowanych na GPW kontraktw terminowych (rdo: Statystyka czonka giedy GPW S.A.) Dzikujemy za zaufanie i zachcamy do dalszego korzystania z naszych usug. Super Animator 2 lutego 2011 r. W drugiej edycji organizowanego przez GPW konkursu na Super Animatorw Rynku Dom Maklerski BZ WBK zdeklasowa wszystkich konkurentw zajmujc I miejsce we wszystkich siedmiu kategoriach. Potwierdza to rynkow pozycj DM BZ WBK, ktry od lat uwaany jest za jednego z najlepszych animatorw na warszawskiej giedzie. Lider debiutw giedowych DM BZ WBK poprowadzi na gied najwicej spek w 2010 r. Przeprowadzilimy a 7 pierwotnych ofert publicznych o cznej wartoci 800 mln z. Realizujc oferty kilku spek zagranicznych (Agroton, Kulczyk Oil Ventures, Sadovaya), DM BZ WBK zyska miano specjalisty w tej dziedzinie (Parkiet 10.01.2011 r.). Wrd krajowych spek wprowadzanych na rynek przez DM BZ WBK s EKO Holding, ABC Data, Tesgas, Europejskie Centrum Odszkodowa. DM BZ WBK zosta uznany za najlepszego brokera na rynku pierwotnym rwnie przez Puls Biznesu (20.01.2011 r.), ktry opublikowa ranking uwzgldniajcy nie tylko liczb i warto przeprowadzonych ofert, ale take ich atrakcyjno z punktu widzenia inwestorw. 2 listopada 2010 r. 2 listopada 2010 r. w Warsaw Business Journal opublikowany zosta ranking, w ktrym DM BZ WBK zaj pierwsze miejsce pod wzgldem obrotu na wszystkich rynkach w 2009 r. 21 padziernika 2010 r. 21 padziernika 2010 r. w magazynie Forbes po raz kolejny opublikowano, w formie rankingu wyniki oglnopolskiego badania inwestorw indywidualnych. Dom Maklerski BZ WBK ju po raz kolejny zaj wysokie miejsce w czowce. Nasi klienci ocenili nas tym razem na drugie miejsce doceniajc najbardziej w naszej ofercie m. in. skuteczno analiz i rekomendacji, wysok jako platformy oraz dostp do wielu ofert publicznych. Tegoroczny sukces jest tym cenniejszy, e badanie zostao przeprowadzone na blisko dwa razy wikszej grupie inwestorw indywidualnych ni wczeniejsze. Dodatkowo w tym samym wydaniu magazynu Forbes DM BZ WBK zaj wysokie, czwarte miejsce w rankingu wedug opinii inwestorw instytucjonalnych. Serdecznie dzikujemy za okazae uznanie, rwnoczenie zapewniajc, e dooymy wszelkich stara aby oferta DM BZ WBK stawa stawaa si z roku na rok coraz lepsza. 27 maja 2010 r. na portalu Bankier.pl opublikowano wyniki ankiety przeprowadzonej wrd Klientw poszczeglnych biur i domw maklerskich. DM BZ WBK okaza si najlepszy w dwch z szeciu kategorii - Serwis telefoniczny i punkty obsugi klientw oraz Wsparcie merytoryczne. Wyrnienia te s dla nas tym cenniejsze, poniewa wsparcie Klienta w procesie inwestycyjnym jest tym co stawiamy sobie za cel od wielu lat. Nasi Klienci docenili rwnie niezawodno i bezpieczestwo platformy transakcyjnej co rwnie stanowi dla nas motywacj do dalszej pracy nad zapewnieniem Klientom jak najwikszego komfortu inwestycji. 27 kwietnia 2010 r. 27 kwietnia 2010 r. Puls Biznesu opublikowa wyniki rankingu jakoci usug domw maklerskich. Badanie przeprowadzone metod tajemniczego klienta uplasowao Dom Maklerski BZ WBK na trzeciej pozycji spord ponad 15 domw maklerskich. Uzyskany wynik na poziomie 90,2 punktw na 100 moliwych to wedug metodologii podanej przez organizatora, wiadectwo bardzo dobrej organizacji, wysokiej kultury oraz poziomu obsugi. Ponadto spord 6 placwek odwiedzonych przez ankietera, ktre uzyskay maksymalny wynik (cznie odwiedzono 75) znalaz si Punkt Obsugi Klientw DM BZ WBK w Krakowie, na ul. Karmelickiej. Ten znakomity wynik jest odzwierciedleniem naszych stara staego podnoszenia jakoci obsugi klientw. Dom Maklerski BZ WBK pl. Wolnoci 15 61-739 Pozna Informacje o ryzyku Dom Maklerski informuje, e inwestowanie w instrumenty finansowe oraz korzystanie z usug maklerskich zwizane jest z ryzykiem. Poziom tego ryzyka jest zrnicowany i zaley od rodzaju instrumentu finansowego, ktry jest przedmiotem inwestycji oraz rodzaju wiadczonej usugi maklerskiej. Inwestowanie rodkw w instrumenty finansowe wie si z ryzykiem utraty czci lub caoci zainwestowanych rodkw, a nawet koniecznoci poniesienia dodatkowych kosztw. Na cen instrumentw finansowych ma wpyw wiele rnych czynnikw, ktre s lub mog by niezalene od emitentw i wynikw ich dziaalnoci. Mona do nich zaliczy m.in. zmieniajce si warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Informacje na temat poszczeglnych instrumentw finansowych i usug oraz zwizanych z nimi ryzyk znajduj si w dokumencie Informacje wstpne w sekcji Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku, Podstawowe zasady ochrony aktyww oraz Zabezpieczenie instrumentw finansowych i funduszy Klienta, informacje na temat ryzyka zwizanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne rynku OTC znajduj si na dmbzwbk.plitemsforex.dmbzwbk.plpdfdminforyzyka.pdf. Inwestujc w instrumenty finansowe notowane w zagranicznych miejscach wykonania, Klient powinien uwzgldnia dodatkowe ryzyka opisane w zamieszczonej powyej informacji powiconej inwestycjom w zagranicznych miejscach wykonania. UWAGA Przed podjciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokadnie zapozna si z informacjami na temat poszczeglnych instrumentw finansowych i usug oraz ryzyk z nimi zwizanych. 2017 Bank Zachodni WBK Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrbnion organizacyjnie jednostk Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzib we Wrocawiu, ul. Rynek 911, 50-950 Wrocaw, zarejestrowanego w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia - Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapita zakadowy i wpacony 992.345.340 z. Zesp Contact Center od godziny 7:00 do godziny 22.30 w dni robocze: skadanie, anulowanie, modyfikowanie zlece, skadanie dyspozycji, zapisy 9:00 - 17:00 w dni robocze - opcja 4: informacje o usugach internetowych Inwestor online, Inwestor mobile Informacje rynkowe tel 48 61 856 44 45 od godziny 7:00 do godziny 22.30 w dni robocze: Informacje rynkowe, o przebiegu notowa i naszych usugachkoszt poczenia z prezentowanymi numerami zgodny z taryf operatora Adres korespondencyjny DOM MAKLERSKI BZ WBK pl. Andersa 5 61-894 Pozna Otwrz rachunek - od inwestycji dziel Ci ju tylko trzy kroki Inwestuj z prowizj 0,29 przez internet w akcje na GPW korzystajc z rachunku TopTrader Bez wychodzenia z domu otwrz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK Wszystko zrobisz zdalnie Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK Bez wychodzenia z domu otwrz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK Wszystko zrobisz zdalnieAnaliza warunkw emisji, czyli jak unika niepotrzebnego ryzyka inwestycji w obligacje Tomasz Krzyk, Dyrektor Biura Analiz Papierw Dunych, Noble Securities S.A. Kady inwestor, zainteresowany bezporedni inwestycj w obligacje korporacyjne, przed zakupem instrumentu otrzymuje dokumentacj ofertow. Jednym z kluczowych elementw dokumentacji s warunki emisji konkretnej serii obligacji. Lektura. Read More raquo Fundacja im. Lesawa Pagi we wsppracy z Gied Papierw Wartociowych w Warszawie stworzya platform wymiany wiedzy i dowiadcze ekspertw rynku kapitaowego oraz innowacji finansowych z przyszymi liderami biznesu z regionu Europy rodkowo-Wschodniej. Polscy specjalici chcc budowa pozycj lidera w regionie, podziel si dobrymi praktykami ze swojego otoczenia z zaproszonymi studenta. Read More raquo 22 wrzenia biecego roku nakadem wydawnictwa Maklerska.pl ukazaa si ksika znanego w Polsce tradera Macieja Goliskiego pt. Inside bar. Jak zosta mistrzem jednej techniki. Equity magazine jest Partnerem medialnym wydania. W ksice Maciej Goliski rozkada popularn formacj inside bar na czynniki pierwsze. Przedstawionych zostao sporo statystyk, tabel, wnioskw, ale przede wszystkim pom. Read More raquo Relacja z konferencji Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej zorganizowanej przez WNE UW i NBP (26-27.09.2016, BUW) Czy Europa zyska, czy straci na Brexicie Jak rol odgrywa bdzie w przyszoci waluta euro Czy Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji bdzie korzystne dla Europy W jakim kierunku zmierza integracja rynkw finansowych w Europie i na wiecie. Read More raquo Miniony weekend upyn w istnie sportowej atmosferze 8211 23 wrzenia przedstawiciele rynku kapitaowego po raz kolejny spotkali si w Zakopanem, by stoczy zacit walk o miejsce na podium w ramach Letnich Igrzysk Rynku Kapitaowego. Na ten weekend czekali wszyscy zarwno organizatorzy, jak i uczestnicy. Bowiem to wanie na te trzy dni oczy rynku kapitaowego zamiast na warszawski parkiet. Read More raquo Akademia Liderw Rynku Kapitaowego to unikatowa spoeczno modych profesjonalistw wyksztaconych i ambitnych, ktrzy planuj karier na polskim rynku kapitaowym. Po 11 edycjach projektu grupa uczestnikw liczy ju prawie 300 osb, kadego roku docza do niej 30 starannie wyselekcjonowanych alumnw. 11 lipca br. w Sali Notowa Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie, ktra od niedawna nos. Read More raquo Oglnokrajowe referendum, ktre odbdzie si w Wielkiej Brytanii 23 czerwca moe stanowi prawdziwy punkt zwrotny w historii Europy. Brytyjczycy zdecyduj bowiem czy nadal chc by czonkami Unii Europejskiej. Napicie wida coraz bardziej zarwno w mediach, gdzie termin Brexit zagoci ju na dobre, jak i na rynkach finansowych. Scenariuszy jest wiele, a kady z nich bdzie mia duy wpyw na n. Read More raquo 25 czerwca w Warszawie odbdzie si szkolenie pt. 8222Sprawozdanie finansowe bez tajemnic8221, ktrego organizatorem jest portal StockWatch.pl Poprowadzi je licencjonowany doradca inwestycyjny z dowiadczeniem w analizie raportw spek giedowych. Liczba miejsc jest ograniczona do 12, dziki czemu kady uczestnik moe liczy na indywidualne podejcie. Kady z uczestnikw otrzyma rwn. Read More raquo
ที่ดีที่สุด -forex- พื้นฐาน ข่าว
จีน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -trading- ระบบ   ( cfets )