admin November 2, 2016 No Comments

การเรียงลำดับรายชื่อ

ผมอ้างอิงจากการกรอกข้อมูล ตามลิ้งนี้   http://thaiforexpartner.com/refund/  โดยมีเงื่อนไขคือ ใครส่งก่อนได้ก่อน และจะวนไปจนครบแล้วตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5000 บาท) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
1 นพมาศ โอกระจ่าง 5000 บาท (1/11/2559)
2 ยศวีร์ บุญเข็ม 5000 บาท (2/11/2559)
3 ตฤณ กิตติวัณณะกุล 5000 บาท (2/11/2559)
4 ชัยเพชร แซ่อุน 5000 บาท (3/11/2559)
5 นายอดุลย์ เทพเมืองมูล 5000 บาท (3/11/2559)
6 จุฑารัตน์ ปิติวุฒิ (ณัชพงศ์ เลิศสิทธิการโกศล)
7 ประพนธ์ เขมะจันตรี
8 เจษฎา สุนันท์ชัย
9 สฤษธิภัสร์ พิชญาพิทักษ์
10 กิตติศักดิ์ พรหมศรี
11 นพรัตน์ บุญเฉลียว
12 ปิยะนุช วงษ์อาชาภิวัฒน์
13 นาง รัชดาวรรณ คงมั่น
14 น.ส.ปิยวรรณ ยอดขวัญ หรือ น.ส พัทธิกา ระงับพิษ
15 นวินดา เปลื้องวัลย์
16 พลันดร เกิดสุข
17 ชำนาญ จันทร์นวล
18 นิพิฐพนธ์ กาลวันตวานิช
19 สรรพสิทธิ์ สิทธิเวคิน
20 นรเศรษฐ์ รัศมาวี
21 นางมธุริน. แผลงจันทึก
22 ภิญญดาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย
23 พรโพยม รูปปัทม์
24 ปองพล ขันฤทธิ์
25 ณัฐพร. เทศวิรัช
26 วีระยุทธ คีลาวงค์
27 กัณรัตน์ กฤษฎาชัยทิพย์
28 สุรางคนา ราชโรจน์
29 ปิตุราช สินารุณ
30 ภัทรพล พันธเสน
31 อภิลักษณ์ ถากำเลิศ
32 เริงรบ จีนอนันต์
33 วรินทรทิพย บัณฑิตเพชรายุทธ
34 อนุรัตน์ อินต๊ะน
35 อิสรชน​ จันทรสมบัติ
36 ศิรินันท์ ขันแข็ง
37 จักรรัตน์ จารุพัฒนเดช
38 ชัยกิจ ชินวุฒิ
39 ปัณพร บุญหมั้น
40 เคนธาคริต แซ่ซึ้ง
41 วิลาสินี ศรีหร่าย
42 วรวุฒิ คีรีวิเชียร
43 .อรอนงค์ สีมันตร
44 นิติกร ภู่สุนทรธรรม
45 ฉัตร์ชัยณรงค์ มีพันธ์
46 กัมพล โกสลานนท์
47 ณัฐพงศ์ บุญหมั้น
48 ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
49 สมพล ธัญลักษณภูมิ
50 นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
51 สุรชน กัณวิจิตร์
52 โชติกา ตั้งเตชะเจริญกุล
53 ชุติมา มานะธรรมสมบัติ
54 ศราวุธ ใจบุญ
55 เจริญศักดิ์ สร้อยจิตร
56 สุภลักษณ์ ทรัพย์วิไล
57 คีรีรัฐ พูลพันธุ์
58 พงศกร อภิวัฒน์ธำรง
59 นพพร สีธรรมใจ
60 ปวริศ หริตวร
61 พรรณรวี ศรีจันทึก
62 สิริกร ณ นคร
63 สุวดี ชัยกวิน
64 กรรณิการ์ นันใจยะ
65 วชิรวิชญ์ ฐิติธนภูวรัตน์
66 นิตยา นวภัทรสิน
67 ณรัฐ นันทวิทยา
68 ณัฐกันต์ คันธะพรหม
69 นายพัฒนฉัตร แปงทอง
70 พงศ์พิมุข สุพิทยภรณ์พงศ์
71 ศุภณัฐ พอนรามัญ
72 กันติณันท์ คูณรัตนสุวรรณ
73 น.ส. พรทิพย์ สงวนมิตร
74 จันทร์พร เตชพิรุณทอง
75 สุวิชญ์ ชูชาติวงศ์
76 พิชิตพล ชูชื่น
77 รัตนาภรณ์ เรืองประชา
78 ธนากร ทรัพย์ผลอุดม
79 ธนากร ทรัพย์ผลอุดม
80 กู้เกียรติ จิตต์เสาวลักษณ์
81 กาญจนา โกสลานนท์
82 เกษม ทิพย์ดนตรี
83 กัญญารัตน์ พุ่มซ้อน
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *