admin November 2, 2016 No Comments

การเรียงลำดับรายชื่อ

ผมอ้างอิงจากการกรอกข้อมูล ตามลิ้งนี้   http://thaiforexpartner.com/refund/  โดยมีเงื่อนไขคือ ใครส่งก่อนได้ก่อน และจะวนไปจนครบแล้วตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ ครั้งที่ 1 (5000 บาท) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
1 นพมาศ โอกระจ่าง 5000 บาท (1/11/2559)
2 ยศวีร์ บุญเข็ม 5000 บาท (2/11/2559)
3 ตฤณ กิตติวัณณะกุล 5000 บาท (2/11/2559)
4 ชัยเพชร แซ่อุน 5000 บาท (3/11/2559)
5 นายอดุลย์ เทพเมืองมูล 5000 บาท (3/11/2559)
6 จุฑารัตน์ ปิติวุฒิ (ณัชพงศ์ เลิศสิทธิการโกศล) 5000 บาท (24/04/2560)
7 ประพนธ์ เขมะจันตรี 5000 บาท (24/04/2560
8 เจษฎา สุนันท์ชัย 5000 บาท (24/04/2560
9 สฤษธิภัสร์ พิชญาพิทักษ์ 5000 บาท (24/04/2560
10 กิตติศักดิ์ พรหมศรี 5000 บาท (24/04/2560
11 นพรัตน์ บุญเฉลียว 5000 บาท (24/04/2560
12 ปิยะนุช วงษ์อาชาภิวัฒน์ 5000 บาท (24/04/2560
13 นาง รัชดาวรรณ คงมั่น 5000 บาท (24/04/2560
14 น.ส.ปิยวรรณ ยอดขวัญ หรือ น.ส พัทธิกา ระงับพิษ 5000 บาท (24/04/2560
15 นวินดา เปลื้องวัลย์ 5000 บาท (24/04/2560
16 พลันดร เกิดสุข 5000 บาท (24/04/2560
17 ชำนาญ จันทร์นวล 3600 (100$) คืนทุน (24/04/2560
18 นิพิฐพนธ์ กาลวันตวานิช 5000 บาท (24/04/2560
19 สรรพสิทธิ์ สิทธิเวคิน 5000 บาท (24/04/2560
20 นรเศรษฐ์ รัศมาวี 5000 บาท (24/04/2560
21 นางมธุริน. แผลงจันทึก 5000 บาท (24/04/2560
22 ภิญญดาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย 5000 บาท (24/04/2560
23 พรโพยม รูปปัทม์ 5000 บาท (24/04/2560
24 ปองพล ขันฤทธิ์ 5000 บาท (24/04/2560
25 ณัฐพร. เทศวิรัช 5000 บาท (24/04/2560
26 วีระยุทธ คีลาวงค์ 5000 บาท (24/04/2560
27 กัณรัตน์ กฤษฎาชัยทิพย์ 5000 บาท (24/04/2560
28 สุรางคนา ราชโรจน์ 5000 บาท (24/04/2560
29 ปิตุราช สินารุณ 5000 บาท (24/04/2560
30 ภัทรพล พันธเสน
31 อภิลักษณ์ ถากำเลิศ
32 เริงรบ จีนอนันต์
33 วรินทรทิพย บัณฑิตเพชรายุทธ
34 อนุรัตน์ อินต๊ะน
35 อิสรชน​ จันทรสมบัติ
36 ศิรินันท์ ขันแข็ง
37 จักรรัตน์ จารุพัฒนเดช
38 ชัยกิจ ชินวุฒิ
39 ปัณพร บุญหมั้น
40 เคนธาคริต แซ่ซึ้ง
41 วิลาสินี ศรีหร่าย
42 วรวุฒิ คีรีวิเชียร
43 .อรอนงค์ สีมันตร
44 นิติกร ภู่สุนทรธรรม
45 ฉัตร์ชัยณรงค์ มีพันธ์
46 กัมพล โกสลานนท์
47 ณัฐพงศ์ บุญหมั้น
48 ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
49 สมพล ธัญลักษณภูมิ
50 นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
51 สุรชน กัณวิจิตร์
52 โชติกา ตั้งเตชะเจริญกุล
53 ชุติมา มานะธรรมสมบัติ
54 ศราวุธ ใจบุญ
55 เจริญศักดิ์ สร้อยจิตร
56 สุภลักษณ์ ทรัพย์วิไล
57 คีรีรัฐ พูลพันธุ์
58 พงศกร อภิวัฒน์ธำรง
59 นพพร สีธรรมใจ
60 ปวริศ หริตวร
61 พรรณรวี ศรีจันทึก
62 สิริกร ณ นคร
63 สุวดี ชัยกวิน
64 กรรณิการ์ นันใจยะ
65 วชิรวิชญ์ ฐิติธนภูวรัตน์
66 นิตยา นวภัทรสิน
67 ณรัฐ นันทวิทยา
68 ณัฐกันต์ คันธะพรหม
69 นายพัฒนฉัตร แปงทอง
70 พงศ์พิมุข สุพิทยภรณ์พงศ์
71 ศุภณัฐ พอนรามัญ
72 กันติณันท์ คูณรัตนสุวรรณ
73 น.ส. พรทิพย์ สงวนมิตร
74 จันทร์พร เตชพิรุณทอง
75 สุวิชญ์ ชูชาติวงศ์
76 พิชิตพล ชูชื่น
77 รัตนาภรณ์ เรืองประชา
78 ธนากร ทรัพย์ผลอุดม
79 ธนากร ทรัพย์ผลอุดม
80 กู้เกียรติ จิตต์เสาวลักษณ์
81 กาญจนา โกสลานนท์
82 เกษม ทิพย์ดนตรี
83 กัญญารัตน์ พุ่มซ้อน
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *